Frantz Gustav Seeberg

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Frantz Gustav Seeberg
Personalia
Seeberg, F. G..jpg
Født: 27. juni 1852
Bortgang: 16. april 1940
Bosted: [1] Drammen kommunevåpen.png Drammen og Oslo kommunevåpen.png Oslo
Speiderbakgrunn
Verv: Sekretær i Centralforeningen

Speiderbakgrunn

Ledergjerning

Frantz Gustav Seeberg var sekretær i Centralforeningen som først organiserte norsk speiding fra 1910. Se Norske Gutters Speiderkorps.

4/10/1909: Intervju med Frantz Gustav Seeberg

Fra Dagbladet 4/10 1909:

"Scouting boys. Centralforeningen tar affære. Til vaaren kommer de første norske.

Vi spurte oberstløitnant Seeberg:

- Hvilken mottagelse har saa Centralforeningens styre git tanken om at vi her i Norge sætter igang en Scouting-boy-organisation efter Baden-Powellsk mønster, men tilpasset for norske forhold?

- Alle medlemmer av Centralforeningens styre fik straks overodentlig stor sympati for tanken, sa oberstløitnanten. Og vi blev enige om, at vi for vor part skulde gjøre vort til, at den udmerkede tanke kunde bli realisert her i landet.

- Og hvorlangt er saa saken nu kommet?

- Ja, saa kom idrætskongressen over os, og før den var over, kunde vi naturligvis ingenting gjøre. Den slukte jo al den tid, vi kunde avse. Men nu er den over, og nu har vi alle den bedste lyst til at ta fat paa arbeidet.

- Hvordan tænker De Dem, at dette blir lagt an?

- Foreløbig vil alle styresmedlemmerne sætte sig ordentlig inn i saken, og studerer i den anledning Baden-Powelsl bok, samt Dagbladets greie artikler om saken. Siden gjælder det da at faa git ideen en form, som passer for norske forhold, og vi har saa tænkt os i løpet av vinteren at utarbeide de i den anledning nødvendige regler for den eventuelle norske organisation.

-Til vaaren eller sommeren skulde vi altsaa, om alt gaar godt, kunne faa se de første boy-scouts i aktivitet?

- Ja, vi haaper det. Personlig hadde jeg tænkt at holde foredrag om saken rundt omkring. For dette maa ikke bli en organisation for bygutter, eller specielt Kristianiagutter. Denne vakre tanke maa forkyndes over det hele land, sa vi faar alle med! Jeg har ogsaa en fast forvisning om, at de mange vil gripe den. Jeg har allerede snakket med adskillige om den, gymnastiklærere osv., og de har alle været begeistret for saken. For ganske nylig fik jeg i en ungdomsforening anledning til at omtale den i et foredrag. Der var adskillige lærerelever tilstede, og mange av dem uttalte, at de vilde arbeide for saken i sine hjembygder. -"

28/2/1910: Intervju med FG Seeberg

Norske gutters speiderkorps. Hvor langt er saken nu kommet? [2]

Vi søkte Centralforeningens sekretær, oberstløinant Seeberg, for at høre hans uttalelse om, hvor langt saken med speiderguttene nu var avancert. Han uttalte i det væsentlige følgende:

- Først gjaldt det naturligvis for Centralforeningens bestyrelse at sætte sig saa nøiagtig ind i scouting boys-bevægelsen i England, som gjørlig, med hensyn til den literatur som der findes.

Dernæst var spørsmaalet, hvorledes skal dette kunne tillempes paa norske forhold? Her er det netop vanskeligheten ligger. – En komite har avgit forslag, som i sine hovedtræk er tiltraadt av bestyrelsen, - men som ikke er fastslaat i detaljerne. Den foreløpige administrationsplan er f.eks. efter min formening altfor vidløftig og bør forenkles. Det gjælder at faa det hele apparat saa enkelt og liketil som mulig. Og saa maa man ha en liten haandbok, en slags instruks for patruljeførerne. Det er ikke gjort i en haandvending at utarbeide den. Det blir omarbeidelse mange ganger, - og yderligere omarbeidelse blir sikkert nødvendig naar man har faat praktisk erfaring efter nogen tids bruk.

Forøvrig har «Dagbladet» indeholdt saa mange artikler om «Speidergutter», at jeg intet større nyt kan fortelle.

- Deres personlige mening om saken?

- Jeg blev straks tiltalt av den, og eftersom jeg fik studert den nærmere, grep den mig mer og mer. Jeg tror, at vi her har et arbeidsfelt, hvor der kan gjøres uendelig meget godt for vore gutter. Men jeg tror ogsaa at man ikke maa kjøre for fort paa! Det var neppe nogen vanskelighet forbundet med at faa denne bevægelse til at blusse kraftig op med engang og til at begeistre tusener av gutter. Men jeg tror ikke, at den vei vil være heldig.

Hva der fort blusser op, vil fortere dale. Jeg tror derfor den skridtvise vei er den rigtige, - at man altsaa prøver sig frem for at vinde erfaring, og at man ikke sætter det hele apparat i gang, forinden man er nogenlunde sikker paa, at man er paa den rigtige side. Derfor har man her i Kristiania anmodet flere av folkeskolens lærere om at anstille forsøk med «ski-patruljer». Fanejunker Skau, lærer Hegna m.fl. har stor fortjeneste herav likesom av sit arbeide for øvrig med at utvikle sine mange «gutter» til kjække, bra, reale karer. Utenbys er der ogsaa ved flere skoler begyndt med lignende forsøk, og Centralforeningen har besvaret mange forespørsler i den retning.

Hvad der for mig staar som ikke uvæsentlig ved denne sak er, at idræt likesom er grundlaget for det hele. Det blir likesom en rekrutskole for gutter til senere indtrædeøse i idrætslagene.

- Har De ikke ogsaa før forsøkt at virke for optagelse av idræt inden skolerne?

- Jo, forrige vinter – før denne sak kom op – holdt jeg foredrag om idræt, avpasset for guttealderen, ved forskjellige av folkeskolerne her i Kristiania, og oppfordret gutterne til at slutte sig sammen til øvelsene og til at foreta fællesturer i skog og mark. Saavel overlærerne som gymnastiklærerne stillet sig meget velvillig hertil. Om livredning og svømning har jeg i tidligere aar holdt foredrag ved de fleste av byens høiere skoler og flere folkeskoler likesom ved en hel del skoler utenbys.

- De tror altsaa paa idræt som en forædlende faktor i gutternes opdragelse?

- Absolut! Men det gjælder at holde idrætten inden de rette grænser og at avpasse øvelserne efter de forskjellige alders- og utviklingstrin. Idrætten maa altid kun være et mideel, ikke noget maal, hverken for gutter eller voksne.

- De mener, at alt kanske ikke helt er, som det burde være i saa henseende?

- Herom vil jeg nødig uttale mig nu. Mit standpunkt til idrætssaken har jeg hat anledning til at fremholde saa mange ganger før. Set med den mer ideelle bakgrunn, hvorpaa jeg mener at vort idrætsarbeide bør bygges, er jeg enig i det varsko, som er fremkommet fra den høit ansete idrætsautoritet i Finland, professor Heidel, gjennem en artikkel i et finsk idrætsblad.

- Er det anledning til at faa den artikel?

- Ja, senere; for tiden kan jeg ikke utlaane den.»


Personlig bakgrunn

Far til Finn Seeberg, troppsfører i 1. Kristiania (NGSK) (desember 1911)|| [3] og i 11. Kristiania (1914) [4]

Verv

Hederstegn og utmerkelser

Forfatterskap

Utklipp og minner

Mer om

Speiderkorps.jpg Norske Gutters Speiderkorps 1949-Speiderguttboka-NSF-s358 - Zoolog 1.jpg Tidlige spor av speidergutter

Eksterne lenker

Referanser

  1. Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
  2. Dagbladet 28/2/1910
  3. Fra speiderbevegelsen begynnelse i Norge
  4. "Minner og tradisjoner. 1. Oslo speidertropp gjennom 40 år" s 70
  5. Fredriksstad Tilskuer logo.PNG Fredriksstad Tilskuer, 26. februar 1910.