10. verdenskonferanse i WOSM

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
10. verdenskonferanse
Om konferansen
Arrangør: International Bureau
Sted: Rainey Hall, Edinburgh,
Land: Flagg Skottland.png Skottland, Flagg Storbritannia.png Storbritannia
Deltagertall: 27 nasjoner
Dato 26.28. juli 1939 [1]
Les mer om speidingen i Skottland Flagg Skottland.png

10. verdenskonferanse i WOSM

International Bureaus 10. Verdenskonferanse ble holdt i Edinburgh i Skottland i juli 1939, rett etter Rover Moot som også var i Skottland.

Hans Møller Gasmann ble gjenvalgt i International Bureaus verdenskomité på denne konferansen. Dette var også den første konferansen der John Skinner Wilson ledet International Bureau, og den første verdenskonferansen hvor Baden-Powell ikke deltok.

Delegater og deltagerland

Det var 27 land på denne 10. verdenskonferanse i WOSM.

De som representanter fra Norge møtte, foruten Speidersjefen Hans Møller Gasmann som medlem av den internasjonale komité, F. W. Rieber-Mohn, A. F. Melby, Ragnar Mürer, F. C. Svendsen og Knut Korsvold. [2]

I styrkelisten for Boy Scouts International Bureau pr. juli 1939, var ikke Østerrike, Haiti, Romania og Spania med.

Norske minner

1939 Lederen nr 5 forside 001.jpg
Knut Korsvold skriver i Lederen: Den 10. internasjonale speiderkonferanse, Rainey Hall i Edinburgh, 26.-48. juli 1939.
(Avsnittene er lagt til av redaksjonen for å forenkle lesingen. Red. anm)

Som representanter fra Norge møtte, foruten Speidersjefen som medlem av den internasjonale komité, F. W. Rieber-Mohn, A. F. Melby, Ragnar Mürer, F. C. Svendsen og undertegnede.

Konferansens deltakere ble ønsket velkommen av Lord Rowallan på vegne av det skotske speiderforbund, og Prins Gustav Adolf inntok sin plass i presidentstolen i sin egenskap av president for den internasjonale komité. Han takket det skotske forbund for innbydelsen til konferansen, og for den glimrende gjennomførelse av det nettopp avsluttede World Rover-Moot.

Han omtalte så at det var den første internasjonale konferanse hvor Verdensspeidersjefen ikke selv var tilstede, og det ble sendt et hilsningstelegram til ham i Kenya, hvor han nå oppholder seg. Prins Gustav Adolf minnet deretter om Mr. Hubert Martin, hvis navn er uløselig knyttet til internasjonalt speiderarbeid, etter hans arbeid som direktør for det internasjonale byrå siden dets opprettelse. Konferansens deltakere reiste seg og hedret hans minne med 1 minutts stillhet.

Prins Gustav Adolf erklærte så konferansen for åpnet, og ville på vanlig vis gjøre det med et klubbeslag, men noen klubbe fantes ikke, hvorfor han trakk sin svære slirekniv, og denne gjorde tjenesten som president-klubbe under hele konferansen! Det vil føre for langt her i «Lederens spalter å referere konferansen i detalj - det blir bare noen enkelte punkter som kan omtales.

For dem som vil vite mer om konferansen kan jeg henvise til det internasjonale speiderblad «Jamboree», som i sitt neste nummer vil bringe alle konferansens beslutninger, og etterhvert gjengivelse av de foredrag som ble holdt. Etter hvert foredrag var det jo dessuten en del diskusjonsinnlegg, og MR. Wilson røpet sine erfaringer fra tidligere konferanser ved straks å foreslå taletiden innskrenket til 10 minutter, inklusive oversettelse. Alt som ble sagt ble nemlig fremført både på fransk og engelsk.

Første post var to-års rapporten fra det internasjonale byrå, ved Mr. J. S. Wilson, som har overtatt direktørstillingen etter Mr. Hubert Martins død. Av rapporten er det vel tallene som vil interessere mest: Det er nå 56 speiderorganisasjoner som er godkjent av den internasjonale komite representerende 48 forskjellige nasjoner, idet enkelte nasjoner med flere forbund har disse enkeltvis tilsluttet byrået.

The Boy Scouts Association of Great Britain omfatter da hele the British Empire, med unntagelse av India og Syd-Afrika, som har egne forbund. Antall speidere i verden oppgis til 3.305.149, hvilket vil si en stigning på ca. 500.000 siden 1937. I to-års perioden er godkjent tre nye organisasjoner, nemlig Kina, Syd-Afrika og India.

Derimot er speiderorganisasjonene i Østerrike oppløst ved innlemmelsen i Tyskland, og Romania har trukket sin speiderbevegelse inn i den nasjonale organisasjon «Straja Tarii», som imidlertid har innledet et samarbeid med det internasjonale byrå, idet den bygger på Baden-Powells prinsipper, også når det gjelder samarbeide og forståelse med andre nasjoners ungdom. «Straja Tarii» hadde således en representant tilstede som var innbudt til å overvære konferansen.

Det er verdt å legge merke til tilgangen på en halv million, på tross av disse to nasjoners frafall. Tsjekkoslovakia er fremdeles oppført med 20.000 speidere, men byrået mangler sikker underretning om speidersakens stilling i dette land etter de siste politiske omveltninger.

Tilveksten fordeler seg på de forskjellige grupper som følger: Ledere 14.341. Rovere 2.350. Speidere 380.572. Sjøspeidere 6 464. Ulvunger 89.348.

Gamle speidere var neste post på dagsordenen, innledet ved et foredrag fra Frankrike: "Le Scoutisme - jeu d' homme". Det ble fremhevet betydningen av å beholde kontakten med mannen, etter at han var gått ut av de aktives rekker, og å få kontakt med menn som ikke tidligere hadde vært speidere, men som i voksen alder ble grepet av speidersaken. Enkelte land, som Ungarn, U. S. A., England og delvis Frankrike har allerede en fullt utbygd organisasjon for gamle speidere. De stiller seg inn under løftets og lovens forpliktelser, forsøker å se speidersakens idealer ut fra den voksne manns synspunkt.

Det hevet seg et par advarende røster: «Scouting is a boys' game», la oss legge all vekt på å utvikle de tre bestående grener i arbeidet, la de voksne menn gå inn i roverarbeidet - der er'det rom for dem alle. Særlig innleggene fra England og U. S. A. viste nok at det var et stort og interessant arbeidsfelt som lå og ventet med «Old Scouts», men det syntes å herske enighet om at dette arbeid må bygge på en absolutt sterk organisasjon av de tre «egentlige» grener - ulvunger, speidere og rovere.

Det ble henstilt til alle forbund å sende inn sine erfaringer til I. B. (International Bureau) for at de kan komme andre nasjoner tilgode. Den internasjonale pressetjeneste hadde sin egen konferanse under Rover Moot, og en rapport herover ble fremlagt for konferansen. Det ble uttalt ønskeligheten av en internasjonal pressesentral for speiderstoff, og enskjønt Mr. West (U. S. A.) sterkt fremhevet at I. B. burde virke som en slik sentral, så ble det overlatt til Polen som en prøve å sette sentralen i sving, under tilsyn av I. B. Sentralens stoff skal sirkuleres til alle land og den ventes å begynne sitt arbeid snarest.

Scoutisme et Gouvernemente - foredrag av dr. M. van Halgendoren, Belgia - behandlet meget inngående speidersakens forpliktelser og rettigheter overfor staten, og på den annen side statens stilling til speidersaken.

Vi norske kunne ikke unnlate å trekke sammenligninger, i alle andre land ser man at statsmyndighetene har inntatt en utvetydig stilling til speidersaken, som resulterer enten i anerkjennelse og støtte - finansielt og på annet vis - eller i restriksjoner og forbud. Intet sted synes speidersaken å være overlatt til seg selv, så å si, som her i Norge.

Mr. Wilson brakte på bane et forslag om forandring av valgmåten for den internasjonale komite, som vil bli tatt opp til avgjørelse ved neste konferanse. Forslaget går ut på at 3 medlemmer velges ved hver konferanse, for 6 år ad gangen. Old Scouts-problemet ble tatt opp igjen med Colonel Watson's foredrag om dette arbeids vekst i Storbritannia. - Mr. West fortalte om grupper i U. S. A. med over 1.200 old scouts. Men det ble igjen fremhevet at en sterk roverbevegelse må være grunnlaget og forutsetningen for et old-scouts arbeid. Sverige hadde et interessant innlegg om speidernes deltagelse i sivilt luftvern.

Den mest utbytterike del av konferansen var kanskje gruppe-møtene, som behandlet spesielle emner mer inngående og deretter fremla et resymé av sine forhandlinger for den samlede konferanse.

De fem norske delegerte fordelte seg på følgende grupper: rover, old scouts, ulvunger, speiderarbeid cg særstilte speidere, mens vi ikke hadde noen representant tilstede på gruppemøtet for sjøspeidere. Jeg kan bare henvise til de enkelte rapporter over disse gruppemøter, som interesserte nok vil kunne få utlånt fra Forbundskontoret.

Et uoffsielt, men derfor ikke mindre betydningsfullt innslag var den lille skandinaviske eller rettere «nordiske konferanse» som ble arrangert i all hast en kort morgenstund, og hvor man kom inn på en rekke ting av felles interesse, som f. eks. en organisert utveksling av besøk mellom de nordiske lands speidere. Da tiden var så knapp, ble man enige om å komme sammen til fortsatt drøftelse senere i løpet av høsten.

Valgene var som vanlig imøtesett med en del spenning, og særlig ettersom etpar plasser i komitéen var ledige og skulle besettes med nye folk. Etter valgene i år har den internasjonale komite følgende sammensetning:

 • H. K. H. prins Gustav Adolf (president)
 • dr. W. de Bonstetten, Sveits
 • Lord Hampton England
 • ing. Ove Holm, Danmark
 • Grev Marty, Frankrike
 • pastor H. Møller Gasmann, Norge
 • dr. Papp, Ungarn
 • Sir Alfred Pickford, England
 • dr. T. Strumillo, Polen
 • Mr. J. E.West, U. S. A.

Av de beslutninger som ble fattet på konferansen skal jeg ellers bare nevne fastsettelsen av de neste internasjonale arrangements: Verdens-Jamboreen i 1941 holdes i Frankrike, og i forbindelse hermed den 11. internasjonale speiderkonferanse.

Den 2. internasjonale ulvungekonferanse holdes i Polen i 1940. Den 1. internasjonale konferanse for arbeidet blant særstilte speidere holdes i Nederland i begynnelsen av 1940. Det kanskje mest bemerkelsesverdige vedtak ble så gjort etter forslag av Lord Rowallan, Skottland.

En gang årlig - antagelig første søndag etter 22. februar, B. P.'s fødselsdag - skal det arrangeres en verdensomfattende «scouts' own» med kringkastingens medvirken. Og med disse og en rekke andre vedtak, var konferansen ferdig, etter 3 dagers temmelig intenst arbeid. Prins Gustav Adolf avsluttet den 10. Internasjonale speiderkonferanse med en kraftig appell til all verdens speiderledere, og i stil med åpningen stakk han kniven i sliren igjen som avslutning. Vi reiste hver til vårt med mange gode minner, nye vennskap og nye inntrykk og ideer.

Men fulle av uvisshet om hvad tiden inntil neste konferanse vil bringe for internasjonal speiding.

Knut Korsvold. [3]

Saker og resolusjoner

Det ble vedtatt følgende resolusjoner under 10. verdenskonferanse i WOSM, opplysninger fra nettstedet til WOSM, scout.org:

Note: Resolutions 1939-01 to 1939-05 are Resolutions of Thanks and Appreciation.
 • 1939-06 Bureau ReportThe Conference records its appreciation of the effectiveness of the report of the Acting Honorary Director of the Boy Scouts International Bureau to the 10th Biennial International Conference, and recommends that delegates make use of the information pre-sented with the view of further development of a better under-standing of the magnitude and importance of the Scout Movement as a means of international goodwill and friendship. The Conference records its appreciation of the services of Mr. J.S. Wilson who, in addition to his duties as Camp Chief of Gilwell, unselfishly responded to the call of the International Committee for service as Acting Director and has already won the friendship and confidence of the Scout Brotherhood throughout the world because of the manner in which he discharges his responsibilities. The Conference again records its appreciation of the service of Mr. R.T. Lund, Secretary of the International Bureau, and of his assistants.
 • 1939-07 Reports – International Scout Chalet at KanderstegThe Conference has received with much satisfaction the report from Mr. Ernst Trachsel on the progress of the Kandersteg Chalet and Scouts' Alpine Club and again asks that all Scout Associations shall co-operate in making available information as to the value of the Chalet and Club for Scouting purposes and that the various Scout Associations continue the support which they are already giving for the advantage of the Chalet and Club.
 • 1939-08 General Association of Boy Scouts of ChinaThe Conference was pleased to have two delegates from China bringing greetings from the newly registered Scout Association in China, with the report that already they have a membership of 315,776 Scouts and Scouters carrying on the game of Scouting in accordance with the ideals of the Boy Scout Associations of the World, in spite of trying circumstances. The Conference extends its greetings to this Group, and wishes them continued success in their efforts to extend the influence of the Movement throughout China.
 • 1939-09 ConstitutionThe Conference authorises the Committee to proceed further with the consideration of the modification of the constitution so far as it concerns the election of the Committee.
 • 1939-10 Scouting PublicityThe Conference records its appreciation of the enthusiasm and commendable zeal on the part of the Group who have been promoting interest in press agency and further publicity procedure in the interest of Scouting on a world basis. It accepts the gracious offer of the Group from Poland which has volunteered to work with, and under the direction of, the International Bureau in the further promotion of Scout publicity, on an experimental basis, with a view to helping in the development of a permanent plan by the International Committee and the Director of the International Bureau.
 • 1939-11 Former ScoutsThe Conference commends the efforts that are being made in National Associations to mobilise former Scouts to further the practice of the Scout ideals by such former Scouts, and for the purpose of strengthening the spirit and leadership of Scouting for Boys, under the headings of “Old Scouts" or "Scout Alumni," or other names. The national Associations involved in such experiments are requested to make available to other Associations, through the International Bureau, reports from time to time, of their progress.
 • 1939-12 Displaced PersonsThe Conference expresses its sympathy and extends greetings to fellow Scouts and Scouters who, through no fault of their own, have been forced to leave their native land. The Conference urges that every possible courtesy and help be extended to such Scouts and Scouters by the respective national association, whether the residence is to be temporary or permanent, and that, wherever practicable, an invitation be extended for them to become associated in some temporary way with the local Scout groups, rather than the development of any separate national group in another country. It is to be understood that principles involved are not to be interpreted with any retroactive effect.
 • 1939-13 International Scouts’ Own ServicesThe Conference recommends that in order to impress on all people the world-wide appeal and values of Scouting the co-operation of the broadcasting organisations be obtained to unite all Scouts once each year on the Sunday following the birthday of the Chief Scout of the World (22nd February), in a great International Scouts' Own Service, so that all may with one voice and at one time re-affirm their promise.
 • 1939-14A Auxiliary Camp for ScoutersThe Conference commends the experimental auxiliary camp for Scouters as held at the Moot and recommends that provisions be made for such separate Scouters' camps at future world Jamborees and Moots.
 • 1939-14B Jamborees, DisplaysThe Conference expresses the hope that the displays and demonstrations by different nations at Jamborees and Moots be interpretive of Scouting activities not only for the benefit of participating Scouts but for the information of the general public.
 • 1939-15 Conference for Leaders of Handicapped Scout BranchThe Conference gratefully accepts the kind invitation of the Scouts of Holland to organise and hold during the summer of 1940 a Conference in Holland of the leaders of the Handicapped Scout Branch of the various Scout Associations.
 • 1939-16 International Cub Leaders ConferenceThe Conference records with much pleasure the unqualified success of the first International Cub Leaders' Conference held at Gilwell Park in July, 1938. The Conference accepts with gratitude the invitation of the Scouts of Poland to hold a similar International Cub Leaders' Conference in Poland during 1940. It requests the International Bureau to give consideration to the finding of some suitable new name for this character of gathering.
 • 1939-17 World Jamboree and International Conference 1941The Conference offers thanks to the Boy Scouts of France for the invitation to hold the next World Jamboree and International Conference in France in 1941; an invitation which the Conference cordially accepts. [1]

Valg og utnevninger

Til Wosms verdenskomitee ble følgende valgt:

 • H. K. H. prins Gustav Adolf (president)
 • dr. W. de Bonstetten, Sveits
 • Lord Hampton England
 • ing. Ove Holm, Danmark
 • Grev Marty, Frankrike
 • pastor H. Møller Gasmann, Norge
 • dr. Papp, Ungarn
 • Sir Alfred Pickford, England
 • dr. T. Strumillo, Polen
 • Mr. J. E.West, U. S. A.

Utdelte hederstegn

Utklipp og minner

Veivalg og diskusjon

For hver enkelt verdenskonferanse i WOSM har det til tider vært diskusjoner i forkant og etterkant, om endringer og forslag. Mange vedtak og gjennomføringen av disse har gitt viktige veivalg for utviklingen i speidingen. Her skal forsøke å gjengi en del av dette. Se hvert enkelt Verdenskonferanser i WOSM. Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [2]

Om internasjonalt samarbeid

Eksterne linker

 • WOSM har egen hjemmeside: [3]

Referanser

 1. 1,0 1,1 WOSMlogo.jpg Opplysninger fra nettstedet til WOSM, scout.org [1].
 2. Lederen, nr. 5 1939
 3. Teksten er hentet ut med hjelp av Free Online OCR
 4. Lederen, nr. 5 1939
 5. Lederen, nr. 5 1939
 6. Lederen, nr. 5 1939
 7. Lederen, nr. 5 1939
Vet du mer om "10. verdenskonferanse i WOSM"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!