Epworth-ligaens Pikespeiderkorps

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Epworth-ligaens Pikespeiderkorps
og Metodistkirkens speiderkorps jenter
Ms.jpg
Stiftet: 17. juni 1926
Lagt ned: 30. april 1978
Forbund: Norges KFUK-speidere
Følg sporene til dette korpset! Se også senere Metodistkirkens speiderkorps jenter og dagens Metodistkirkens speiderkorps.

Historie

Om Metodistkirken

Metodistkirken logo.png
Om Metodistkirken, fra metodistkirken.no:
John Wesley hadde aldri tenkt å danne et nytt kirkesamfunn. I mange år kjempet den unge engelskmannen mot tvilen om han var en kristen. Han var ikke sikker på om Gud hadde tatt imot ham som sitt barn. Men prestesønnen John overvant tvilen - og han banet vei for en verdensomspennende kristen vekkelse. I begynnelsen av 1850-årene kom bevegelsen til Norge via Amerika der sjømannen Ole Peter Petersen fra Fredrikstad opplevde møte med metodistene. I dag er det ca 50 metodistkirker i Norge. Metodistene tror på Jesus som Guds Sønn og menneskenes frelser. Det er like mange metodister som lutheranere i verden. Metodistene er tilsluttet Kirkenes Verdensråd. Metodistkirken i Norge er en del av en global kirke, the United Methodist Church. Det finnes også en rekke andre metodistiske kirkesamfunn. De aller fleste av dem er medlemmer av World Methodist Council. Metodistene teller mer enn 75 millioner over hele verden og opplever en sterk vekst i Afrika, Asia og Latin-Amerika.
I Norge har Metodistkirken menigheter i alle landets fylker med unntak av Sogn og Fjordane. Metodistkirken driver folkehøyskole, sykepleierhøyskole, teologisk høyskole, sykehus, aldershjem, barnehager, ytre misjon, barne- og ungdomsarbeid. Metodistene er opptatt av å utvikle gode økumeniske relasjoner med andre kirkesamfunn. Metodistkirken i Norge har formelle avtaler om gjensidig anerkjennelse med Den norske kirke og Det Norske Baptistsamfunn. [1]

Metodisktkirkens speiderarbeid

Metodistkirkens speidergutter var et korps i Norsk Speidergutt-Forbund, stiftet i 1924. Dette het Epworth-ligaens Speiderkorps frem til 1945, da hele ungdomsarbeide i Metodistkirken byttet fra Epworth-ligaen til å bli hetende Metodistkirken, så også speiderkorpset for guttene, som da fikk navnet Metodistkirkens speiderkorps gutter.

Metodistkirkens speiderjenter var et korps i Norges KFUK-speidere, stiftet i 1926. Dette het Epworth-ligaens Pikespeiderkorps, frem til 1945, da hele ungdomsarbeide i Metodistkirken byttet fra Epworth-ligaen til å bli hetende Metodistkirken, så også speiderkorpset for jentene, som da fikk navnet Metodistkirkens speiderkorps jenter.

Et felles korps ble stiftet 30. april 1978, etter at korpstinget til guttene enstemmig, mens jentenes korpsting hadde 6 av 54 stemmer i mot en sammenslåing. Det betydde at man brøt samarbeidet med Norges KFUK-speidere, noe som der og da var en helt ny situasjon for mange. Det nye Metodistkirkens speiderkorps hadde i 1978 2800 medlemmer, med Kari Oden Hansen som den første korpssjef. I 1978 ble disse to korpsene et korps for jenter og gutter i Metodistkirkens speiderkorps i Norges speiderforbund.


Epworth-ligaen og "Væbnere"

Epworth League

Epworth-ligaen var en ungdomsbevegelse innen Metodistkirken, stiftet i Cleveland, USA i mai 1889 av fem organisasjoner eller ligaer som alle arbeidet for å holde ungdommen i Metodistkirken. Den nye foreningen fikk navnet Epwort-ligaen etter fødestedet til Metodistkirkens grunnlegger John Wesley, altså en etter en by i England.Den første Epworth-liga i Norge ble stiftet i Kristiania samme år som hovedorganisasjonen i USA. Senere har Epworth-ligaen fått navnet ungdomsforening.

I Epworth-ligaen var det en mann fra Fredrikstad som ivret for speiderarbeidet, Johan Hansen fra Lisleby og speidergruppa han startet i 1910,1. Glemminge speidertropp, se egen ramme. Han flyttet til Kristiania og foreslo for pastoren i Immanuelkirken i Oslo og starte opp "Væbner-grupper" som da skulle ha speiding som hovedbeskjeftigelse. Dette fikk Johan Hansen lov til og det ble et nyttig tilbud for guttene. De hadde som mål at guttene skulle utvikle seg både fysisk og åndelig. Flere menigheter fulgte dette opp og i 1921 var det hele 17 Væbner-grupper med over 500 medlemmer.

Innen Metodistkirken var det ulike meninger om organiseringen av speider- og ungdomsarbeidet. I 1924 foreslo Johan Hansen og Monrad Teigland, Bergen at det skulle opprettes et speiderkorps tilsluttet Junior-ligaen og Epworth-ligaen. Imidlertid hadde ikke disse to forkjemperne for speidingen talerett på konferansen og fikk pastorene Nils Bolt og Einar Karlsen til å tale deres sak. Forslaget ble vedtatt og fra 16. august 1924 ble væbnerforeningene tilsluttet Norsk Speidergutt-Forbund som egne speidergrupper under et eget speiderkorps for metodistspeideren, dette ble hetende Epworth-ligaens Speiderkorps og pastor Nils Bolt ble deres første korpssjef med Monrad Teigland som visekorpssjef.

Jentene danner eget korps

Jentene kom med forslag om et eget korps for konferansen i 1925. En komite med to menn og en kvinne, forøvrig Ella Magnussen fra Sarpsborg ble nedsatt og året etter fikk dette gjennomslag og Epworth-ligaens Pikespeiderkorps ble stiftet i 17. juni 1926, som et korps under KFUK-speiderne. Selve avtalen mellom korpset og forbundet ble underskrevet 20. november 1926. Det første styret besto av Ella Magnussen, Sarpsborg, Sunniva Fotland, Bergen og Ingeborg Andersen Selvèn, Fredrikstad 1 (KFUK), sistnevnte som korpssekretær, en stilling hun hadde i 29 år, og de neste fire etter dette var hun korpssjef!

Krig og forbud

I jubileumsberetningen Metodistkirkens speiderkorps 75 år, 1999 kan vi lese:

Med krigen kom også forbudet mot alt speiderarbeid. Den 11. september 1941 måtte speiderarbeidet innstille og utstyr og uniformer skulle innleveres. Guttenes korpssjef, Johan Hansen, fikk stuet bort alt korpsets utstyr på latinskolen i Fredrikstad. Det eneste tyskerne fikk tak i var, var det såkalte korpsteltet. Johan Hansen skrev til tyskerne og forlangte teltet tilbake eller en erstatning. Dagen etter kom en ordonans på motorsykkel med teltet. Korpset penger ble også reddet. Pikekorpset var ikke like heldig. Tyskerne tok hele korpskassa på 121 kroner og hele arkivet ble borte. Det eneste som ble reddet, var styreprotokollene. Da forbudet kom, ble speiderarbeidet i Metodistkirken omdannet til juniorlag, men en del fortsatt å møtes som speidere i hemmelighet. På denne måten ble kontakten med guttene og jentene beholdt. Det oppsving juniorarbeidet på denne måten fikk, førte til at det etter krigen ble fremmet forslag om at juniorarbeidet skulle være kirkens eneste barnearbeid. Igjen ble det nedsatt en komite som foreslo at juniorarbeidet skulle være kirkens barnearbeid, men at det skulle legges mer praktisk an. Dette ble vedtatt på Årskonferansen i Oslo i 1944. Dermed sto Metodistkirken uten speiderarbeid da freden kom i mai 1945. [2]

Etterkrigstid

I jubileumsberetningen Metodistkirkens speiderkorps 75 år, 1999 kan vi lese:

Ny start - nye oppgaver

MS - korpset 75 år.jpg

Tross Årskonferansens vedtak i 1944, ønsket kirkens speidere å starte opp igjen da freden kom. Kirkens ledelse måtte innse at mange jenter og gutter ville forsvinne fra menighetens barnearbeid, hvis de holdt fast på vedtaket, Gleden var derfor stor da Ungdomsforbundets formann, pastor Arthur Ekeberg, gjennom radio og telegram bekjentgjorde at «Metodistkirken gjenopptar sitt speiderarbeid». I et brev til menighetsforstanderne som ble sendt telegrafisk, het det: «Under de nåværende forhold henstilles til våre troppsførere å gjenoppta speiderarbeidet i samråd med de lokale menighetsråd. Årskonferansens nærmere bestemmelser foreligger MUs landsstyre henstilte til Årskonferansen i Trondheim i 1945 om å godkjenne dette, noe Årskonferansen gjorde. Speiderarbeidet var i gang igjen. Før året var omme hadde pikespeiderkorpset 45 tropper med 1911 medlemmer. I guttekorpset ble det til Årskonferansen i 1946 rapportert om 1594 medlemmer i 39 tropper. Det var fire ganger så mange jenter og dobbelt så mange gutter som før krigen. Samtidig endret Epworthligaen navn til Metodistkirkens Ungdomsforbund (MU) og speiderkorpsene fikk navnet Metodistkirkens Speiderkorps (MS). Nils Bolt ble igjen korpssjef for guttene, og Ingrid Haldorsen, Bergen, ble ny korpssjef for jentene. [2]

I 1945, da hele ungdomsarbeidet i Metodistkirken byttet fra Epworth-ligaen til å bli hetende Metodistkirken, så også speiderkorpset for jentene, som da fikk navnet Metodistkirkens speiderkorps jenter.

Korpssjefer

MS jentekorps ill.jpg
Korpschefer /Korpssjefer fra 1926 til 1978 Årstall / periode Referanser
Ella Magnussen Sørby 1926 - 1936 [2]
Ingeborg Bjørnstad Eriksen 1936 - 1945 [2]
Ingrid Haldorsen 1945 - 1947 [2]
Synniva Karlsen 1947 - 1955 [2]
Ingeborg Andersen Selvèn 1955 - 1959 [2]
Mary Kristiansen 1959 - 1969 [2]
Kari Oden Hansen 1969 - 1975 [2]
Brit Tønnesen 1975 - 1978 [2]

Jentenes korpsleirer

Referat fra leiren i 1946. Fra Førerbladet i KFUK.

Korpsleirer fra tiden som korps i Norges KFUK-speidere

Årstall Korpsleirer (Felles 1973 - 1977) '1924 - 1978 Antall deltakere Referanser
1929 Korpsleir 1929 Trøgstad fort, Østfold (MS jenter)
1931 Korpsleir 1931 (førere) Strand Vestre, Høland (MS jenter)
1933 Korpsleir 1933 Stjernevang, Femsjøen, Østfold (MS jenter)
1936 Korpsleir 1936 Tjeldholmen, Hvaler (MS jenter)
1939 Korpsleir 1939 Solbakken, Eidangerfjorden (MS jenter)
1946 Korpsleir 1946 Bønsnes i Hole, Ringerike (MS jenter)
1951 Korpsleir 1951 Vestnessletta, Mandal (MS jenter)
1956 Korpsleir 1956 Nomevatn i Telemark (MS jenter)
1960 Korpsleir 1960 Solløkka ved Sandefjord
1965 Korpsleir 1965 Tekse i Vest-Agder (MS jenter)
1969 Korpsleir 1969 Strandheim, Nes (MS jenter)

Grupper

Se også siden Årsmeldinger i Metodistkirkens speiderkorps jenter

I følge jubileumsboken Metodistkirkens speiderkorps 25 år - Jenter, 1951 var følgende aktive i Metodistkirkens speiderkorps jenter, med i Norges KFUK-speidere, pr. 1. januar 1951:
MS jenter 1951 001.jpg
Tropper og seniortropper: (sortert etter stiftelsesår)
Bergen 9 MS, Bergen 6 MS, Sarpsborg 2 MS, Fredrikstad 1 MS, Porsgrunn 3 MS, Oslo 15 MS, Trondheim 8 MS, Moss 2 MS, Haugesund 5 MS, Tistedal 1 MS, Rjukan 4 MS, Egersund 1 MS, Molde 1 MS, Lillestrøm 3 MS, Halden 2 MS, Arendal 3 MS, Ålesund 1 MS, Oslo 28 MS Første kirke, Larvik 4 MS, Kjølberg 1 MS, Hvittingfoss 1 MS, Kristiansand 6 MS, Kongsberg 2 MS, Lisleby 1 MS, Hamar 4 MS, Drammen 10 MS, Skien 5 MS, Stavanger 9 MS, Sandefjord 4 MS, Halden 2 S MS, Oslo 13 MS Immanuelkirken, Mysen 1 MS, Narvik 4 MS, Tune 3 MS, Sigerfjord 1 MS, Lista 1 MS, Hostveit 1 MS, Hammerfest 2 MS og Horten 2 MS.
Meiseflokker: (sortert etter stiftelsesår)
Bergen 2 M MS, Fredrikstad 2 M MS, Porsgrunn 1 M MS, Lisleby 1 M MS, Oslo 18 M MS, Kongsberg 1 M MS, Larvik 2 M MS, Skien 2 M MS, Oslo 16 M MS (Centralkirken), Halden 3 M MS, Bergen 5 M MS (Centralkirken), Drammen 3 M MS, Tistedal 1 M MS, Trondheim 4 M MS, Egersund 1 M MS, Mysen 1 M MS, Hvittingfoss 1 M MS, Narvik 1 M MS, Kjølberg 1 M MS, Ålesund 1 M MS, Sarpsborg 2 M MS og Tune 3 M MS. [3]

Minner og utklipp

Ukens artikkel

Epworth-ligaens Pikespeiderkorps er presentert slik i ukens artikkel, uke 24, 2016 i Speiderhistorisk leksikon:

Uke 24, 2016

Metodistledere samlet til korpsledersamling i Sarpsborg i 1929. I midten sitter Ella Magnussen, på hennes høyre side Synniva Karlsen (Fotland)?, og ved siden av henne Ingeborg Selvèn og Astrid Olsen, i andre rekke fra høyre Karin Selvèn, Valborg Arnesen og Solveig Thorvaldsen. I tredje rekke fra venstre Gudrun Svendsen, foto fra Alltid beredt - Speiderne i Fredrikstad Metodistkirke 75 år, 1999

17. juni 1926 ble Epworth-ligaens Pikespeiderkorps stiftet, dette var Metodistkirkens speiderarbeid for jenter.

Jentene kom med forslag om et eget korps for konferansen i 1925. En komité med to menn og en kvinne og året etter fikk dette gjennomslag og Epworth-ligaens Pikespeiderkorps ble stiftet i 17. juni 1926, som et korps under Norges KFUK-speidere. Den første korpschefen var Ella Magnussen, Sarpsborg 2 MS. I dag er arbeidet videreført i felleskorpset Metodistkirkens speiderkorps

Kanskje du har noen gode bilder eller historier rundt dette? Bidra du også! [1]

Les mer om historien til Epworth-ligaens Pikespeiderkorps her,

Om Metodistkirkens speiderarbeid

Om Norges KFUK-speidere

KFUKlogo.jpg Norges KFUK-Speidere

Litteratur

Lenker

Referanser

<references>