Norsk Speidergutt-Forbunds Depot

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Norsk Speidergutt-Forbunds Depot 1914 - 1921

Norsk Speidergutt-Forbunds Depot er brukt her, selv om både Akershus krets (Norsk Speidergutt-Forbund) og Norsk Speidergutt-Forbund var med om dette. I 1919 solgte Akershus krets (Norsk Speidergutt-Forbund) sine aksjer til Norsk Speidergutt-Forbund.

Nordlands avis omtaler 30/3/1951 oppstarten av Speiderdepotet:
"Noe man allerede tidlig var klar over ville styrke følelsen av å høre til et og samme forbund, var likheten i utstyr. Den felles uniform hadde og har også en annen viktig oppgave, nemlig den å fjerne klasseforskjellen. For å nå dette mål, å skaffe alle speidere likt utstyr, måtte en søke å levere speiderne det de trengte fra samme forretning. På den maten ble Speiderdepotet stiftet i 1914. Starten var beskjeden, men forretningen vokste og var et forholdsvis stort foretakende da tyskerne i 1941 satte bom for alt speiderarbeid. Etter frigjøringen er forretningen tatt opp igjen under navnet Speider-Sport."

Lokaler/adresser

Munkedamsveien 12

Munkedamsveien 12, Pipervikskirken, fra 1914 til ?.

Munchsgate 2

Munchsgate 2, (Edvard Eckhoffs adresse), fra 1914 til 1917.

Harbitzgate 19 B

Harbitzgate 19 B, (Hans Møller Gasmanns adresse), fra 1917 til 1919.

Grev Wedels plass 4

Grev Wedels plass 4, (Christian Dons`s privatkontor) fra 1919 til 1921. [1]

Glimt fra driften 1914 - 1921

1914:

 • Fra Speideren: Ved bestillinger av dygtighetsmerker, aarsstjerner eller liljer maa enten penger medsendes eller pakken sendes mot efterkrav. Det hænder gang paa gang at vi maa vente i maanedsvis paa betaling, og selv om de enkelte summer ikke altid er saa store, saa blir det allikevel ikke litet naar man skal lægge ut for flere. [3]
 • Dette hadde lokaler i Munkedamsveien 12, [1], Pipervikskirken, hvor salg av speidereffekter foregikk fra et vareskap hver onsdag aften, kl. 1800 - kl. 2000. [6] [2]

I NSFs jubileumsbok Norske speidere, 1936 nevnes oppstarten av Norsk Speidergutt-Forbunds Depot høsten 1914 under den Den første verdenskrig:

1914 Speideren 10 NSGF Depot reklamerer.JPG

(…) Eftersom speiderarbeidet tok fatt og adopterte nye momenter, blev det spørsmål efter mere og bedre utstyr av forskjellig art. Visstnok var uniform ikke nødvendig; men de fleste av guttene skaffet sig den — klær måtte de så allikevel ha, og uniformen var smart og praktisk. Hittil hadde Samson Co. A/S vært Forbundets godkjente leverandør. Firmaet gikk nu inn, og Forbundet besluttet, da herefter selv å forhandle sine effekter. (…) Forbundet hadde hittil hatt en liten fortjeneste på salg av liljer, merker o. s. v., som sammen med patruljekontingenten skaffet midlene til driften. Man fant det nu fornuftig å ha fortjenesten også på andre effekter selv, og vareskapet blev plassert i et patruljeværelse i Pipervikskirken og holdt åpent hver onsdag 6-8 em. Det var begynnelsen til Speiderdepotet! Dessverre la krigen vanskeligheter i veien for depotets drift. Det blev snart uråd å skaffe de nødvendige merker og effekter fra England, det tok optil 5 måneder å få en sending, dessuten steg prisene raskere enn kjøpeevnen. Omsetningen var da i løpet av 1915 heller ikke større enn 681 kroner. (…) [2]

1915:

 • Fra Speideren: Forbundets depot har kunnet glæde sig ved øket omsætning, saa det nu har kunnet anskaffe flere og Here ting. Skriftlige henvendelser sker til sekretæren. Da det jo er av vigtighet at opnaa mest mulig ensartethet blandt alle forbundets speidere, anbefales depotet paa. det bedste. [9]
 • Fra Speideren: Dygtighetsmerker. Den ihærdige forbundssekretær har nu trods Nordsjøens blokering og fare for undervandsbaater skaffet dygtighetsmerker. Næsten hele beholdningen er allerede borttinget, og der er bestilt ny forsyning, som vi haaper vil komme raskere frem. Denne sidste har tat 5 maaneder! [10]
 • Fra Speideren: Toplilje til tropsflaget. Hver trop bør ha sit tropsflag. Vi har ikke villet sætte noget ind i flagget for at betegne at det er en speidertrops flag. Flaget er for vakkert til det. For allikevel at faa. vert speidermerke med paa vort tropsflag, har vi faat laget en vakker messinglilje til at anbringe paa toppen av flagstangen. Da vi har forutsat at alle tropper vil anskaffe liljen har vi faat en meget lav pris paa den. Bestillinger kan indsendes til sekretæren, Munchs gt. 2. Betaling kr. 10.00 + 0.40 i porto maa medfølge bestillingen. Forskudsbetaling maa altid medfølge ordre som indsendes til Depotet, da ordren ellers ikke blir effektueret. [12]

1916:

 • Fra Speideren: Depotet har mange vanskeligheter at kjæmpe med i disse krigens tider. Skjortetøiet er meget vanskelig at faa, enkelte ting er blit paalagt slik i pris at vi næsten ikke vet om vi kan levere dem mere - og de ting som vi bestiller fra utlandet kommer saa sent frem at det er rent fortvilende. Men saa faar vi ruste os med godt humør og tålmodigdighet, saa gaar det nok. [14]

1917:

 • Fra Speideren: Under sekretær Eckhoffs sygdom og i tiden like efter hans død ankom der en mængde brev baade til forbundet og depotet, inden styret kunde faa ordnet noget dermed. Nu haaber vi at det alt er enten helt eller foreløbig besvaret. For fremtiden bedes alle brev angaaende forbundet sendt direkte til forbundets formand, adr; Dronningens gate 16 - og alt angaaende depotet sendes til Kristiania kreds's depot, Harbitzgt. 19 B. Depotet arbeider fortiden under meget vanskelige vilkaar, da det enten er umulig at skaffe tingene eller sakene er saa urimelig dyre. Vor sidste bestilling til England ligger vist paa havets bund, og da det saavidt vites ikke er oprettet noget postkontor dér til videre forsendelse, maa vi foreløbig avvente begivenhetenes videre utvikling før vi gjentar bestillingen. [16]

1918:

 • Fra Speideren: Nye Speiderbrevkort. Forbundet trænger penger, mange penger. Hvordan skal vi faa dem? Gaver er jo kjærkomne, men de er saa uvisse. Troppenes faste bidrag blir saa forsvindende overfor det vi trænger - hvád skal vi saa gjøre. Forbundsstyret har tænkt paa flere ting som kanske litt efter litt blir forsøkt. Foreløbig er der gjort en begyndelse med utgivelsen av endel speiderbrevkort. Kortene kommer i handelen fra depotet i begyndelsen av oktober, de kommer til at koste 10 øre stykket + 5 øre i porto for tilsendelse i partier; naar over 50 bestilles faaes de frit tilsendt. Send os mange bestillinger paa mange kort; for det er jo klart at skal der bli noget utbytte av det, saa maa der sælges mange, mange tusen. Bestillingene blir ekspederet i den orden de indkommer. Men husk: kun kontant salg, saa betalingen maa indsendes samtidig med bestillingen. Skriv bestillingen paa selve postanvisningen og send den til Speiderdepotet, Harbitzgt. 19 B. [19]

1919:

 • Fra Speideren: Dygtighetsmerker. Da der stadig kommer forespørsler om vi ikke nu har faat dygtighetsmerker skal jeg oplyse at de desværre endnu ikke er kommet - de blev bestilt oktober 1917; men der er paany skrevet om og forespurt, om de kan sendes. Imidlertid faar vi smøre os med taalmodighet og vente paa bedre tider. Litt begynder vi jo at faa nu f. eks. baade belter og kniver. Disse har været umulig at skaffe i over 1 aar. Likeledes har vi anskaffet endel smaa, gode lommesakser (9.5 cm. lange med butte ender) passende til at ligge endog i en vestelomme. En saks er det altid hændig at ha med; det er ikke altid at kniven kan gjøre det. Saasnart som mulig - det kan dere stole paa - skal vi skaffe det som skaffes kan. Etterhvert som vi faar anskaffet skal vi se at _faa bekjendtgjort det i «Speideren». Depotchefen, Harbitzgt. 19 B. [20]
 • Fra Speideren: Telter! Nu staar sommeren for døren og iaar skal vi paa tur, for vi har faat telter. Det har blit mindre av turer i det sidste for noget av det frie og ubundne ved speidernes vandring i skog og mark gaar tapt om han skal være nødt til at krype under tak eller endog op i en civilisert seng med springmadras. Det kvir vi os for vi som er vant til at bære vort hus paa ryggen. Og i disse husnødens tider kan vi skaffe vore speidere firemands teltvillaer for kr. 15.00. Mange er de som misunder os. For at teltene imidlertid ikke skal spredes omkring ved at enkelte speidere privat kjøper, speidere som kanske om ikke længe slutter, og saa staar troppen der igjen uten turmateriel, saa bør teltene bli troppens eiendom. Bestillinger mottas saaledes av depotchefen kun fra tropchefene. [21]
 • I 1919 er depotets overskudd på 572 kroner. Samme år overleveres depotet til forbundet og Kristiania kretss andel i depotet, 2.100 kroner, blir kretsens aksjeandel. [22]

1920:

 • Fra Speideren: Telter. For at dæmme op i tide mot efterspørselsflommen 1a mig faa gjøre dere bekjendt med stillingen. Nye telte kommer paa ca. kr 100. - altsaa ikke for os. Sverige har lovet at gjøre hvad det kan for at skaffe noget, og chefen for Hærens depot har lovet os at vi skal faa førsteretten til de telter som kommer ind ut paa vaaren. Endnu er ingen kommet, men dere skal faa besked naar vi faar. Sekretæren. [23]
 • Fra Speideren: Depotet blev ogsáa drøftet paa førermøtene; Vi maa se at bli selvhjulpne økonomisk - og et av midlene til at naa dette maal skal, kan og maa depotet bli. Vi maa komme dit at alle speidereffekter kun kjøpes fra depotet. Men da maa jo depotet bli betydelig større end det nu er og der er arbeidet meget med det maal for øie i det siste. Flere og flere ting har vi anskaffet, men vi har ikke tilstrækkelig kapital, likesom vi ikke har faat butik endnu. Der blev vedtat enkelte ting angaaende depotet og hovedstyret har disse under utarbeidelse og i næste nr. av ”Speideren“ vil vi kunne forelægge resultatene. Der er kommet endel uventede ting i veien, som gjør at vi ikke alt i dette nr. kan komme med den "aktieindbydelse" som blev antydet paa førermøtene. Men la det alt fra nu av bli en ufravigelig regel at alle speidereffekter kun kjøpes fra depotet. [27]
 • Fra Speideren: 1920 omdannet det igjen til forbundskammer-forretning, og regnskapet viste da en omsætning på 29 000 kr. [29]

1921:

 • Fra Speideren: Men depotet - det må vi kikke litt på. Anno 1915 hadde det en omsætning på 681 kr., i 1917 blev det (vi citerer Brekke) omdannet til ”kammerforretning" under Gasmanns regime, og da øket summen til det 8-dobbelte. 1920 omdannet det igjen til forbundskammer-forretning, og regnskapet viste da en omsætning på 29 000 kr. Burde" igrunden ikke dette gjøre depotet værdig til å bli en ”forretningskammerforretning“ - det måtte da visselig kunne lønne sig? [30]
Info.png

Fra dette fortsetter utsalgets historie videre til Speiderdepotet A/S.

Økonomi

Årstall Omsetning i kroner Bidrag til NSGF Referanser

Andre minner

Kretsdepoter

Kristiania kreds's depot

I 1918 hadde Kristiania krets opprettet et eget speiderdepot. Dette ble kanskje brukt av speidere fra andre kretser, - og i alle fall vet vi at 2. Arendal handlet der.

Minner og utklipp

Speiderutsalg Sørlandet krets

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Om Norsk Speidergutt-Forbund

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Referanser