Olaf Herman Huseby

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Olaf Herman Huseby
Personalia
O h huseby.jpg
Født: 21. juni 1886
Bortgang: 6. april 1967
Bosted: [1] Asker kommunevåpen.png Asker og Kragerø kommunevåpen.png Kragerø
Speiderbakgrunn
Forbund: Norske Gutters Speiderkorps
Grupper: Asker Middelskoles Speiderkorps (NGSK)
Olaf Herman Huseby er foreløpig en ubeskrevet del av norsk speiderhistorie, på disse artikkelsidene arbeides det med å dokumentere historien. Kanskje du har et dokument, bilde og en god historie om NGSK? Bidra du også! [1]

Verv

Om Olaf Herman Huseby

 • Olaf Herman er født 21/6 1886 med foreldre bakermester Emil August Olsen Huseby og hustru Lene Sophie Olsen. I 1886 bor familien i Urtegaten 9 i Kristiania. [2]
 • Olaf Herman Huseby, sønn av meieribestyrer Emil August Olsen Huseby og Lina Sofie Olsen konfirmeres på Hamar 14. april 1901. [3]
 • I 1910 finner vi ham - som kadet - i Tollbodgaten 40 i Kristiania. Han er f 21/6/1886 i Kristiania.
 • Kaptein O. H. Huseby omtales som ildsjel for skoleidrett og som instruktør i svømming og livredning.
 • Han har ført et noe omflakkende liv som lærer ved forskjellige skoler i Norge.
 • Han gikk ut av Krigsskolen i 1912.
 • 24/11/1917 gifter han seg - i Skien - med Randi Amble. Han omtales da - i Aftenposten 20/11/1917 - som infanterikaptein.
 • Kanskje (!) er det ham, omtalt som "kaptein Olav Herman Huseby", som blir ansatt som adjunkt ved Sandnessjøens kommunale høiere almenskole i 1922. Ref Nordlands avis 25/8 1922.
 • I 1927 utarbeider O. H. Huseby kart og turbeskrivelse over Nordmarka og Grefsen-Nittedal for trykking i Aftenposten - 13/1/1927.
 • 1/9 1927 trykker A-magasinet en større artikkel om svømmeteknikken crawling, signert Huseby.
 • Da han fyllte 75 år bodde han i Kragerø.
 • I 1964 fullfører han studier i geologi og kan bruke tittelen cand. mag, fullført i en alder av 78 år.
 • Kaptein Olaf Herman Huseby døde i april 1967.

Husebys egen biografi fra "Studentene 1905", utg 1930

"Jeg er født i Kr.a 26. juni 1886 av foreldre meieribestyrer Emil August H. og Lena Sofie Solberg. Min fars slekt stammer fra Blakjer. Gift nov. 1917 i Skien med Randi Amble, f. 7. nov. 1893 i Gjerpen, dtr. av kontorchef Siegvard A. og Alvilde, f. Bergh. — Barn: Gerd, f. 4. sept. 1918 i Bærum, Tor, f. 19. juni 1921 i Stamnes, Nordland, og Marit, f. 28. mars 1927 i Aker.

Jeg har gått på folkeskole I Kr.a, Furnes og Hamar. middelskole og gymnasium på Hamar.

Olaf Herman Huseby, studentfoto.

I 1905 gikk jeg inn på Krigsskolen og blev vpl. løitnanl i 1906 ved Gudbrandsdalens bataljon. Var derefter timelærer 1 år og på kontor i Kra i et år, leste ved siden sprog og stenografi. Da interessen for militærlivet blev sterkere og sterkere, besluttet jeg å ta tilleggsprøve i realfag i mars 1909 for å bli fast officer. I juni samme år tok jeg tilleggsprøve ved Hamar off. lærerskole og var lærer ved privat middelskole i Asker inntil jeg I. januar 1910 atter gikk inn på Krigsskolen. I 1911 tok jeg prøven i filosofi og blev ferdig med krigsskolen 1912, Jeg blev da ansatt som pr.løitnant i 3. brigades infanteri og tjenstgjorde ved Søndhordlands bataljon til 1913, da jeg blev overført til 1. divisjons infanteri og tjenstgjorde i 14 måneder ved I. brigades inf. underofficerskole til jeg I. juli 1915 blev kaptein og chef for det nyoprettedc 7. kompani av Tromsøy regiment. Vinteren 1916—17 var jeg innbeordret ved distriktsintendantens kontor i Harstad under den omfangsrike militære administrasjon under nøitralitetsvernet. Vinteren 1917—18 var jeg innbeordret ved 6. divisjons stab i Harstad og ved 2. armékontor i Forsvarsdepartementet. Derefter var jeg regimentsintendant ved Jegerkorpset til I. juli 1919, da jeg blev ansatt som chef for mitraljøsekompaniet ved søndre Hålogaland regiment.

Da det imidlertid var vanskelig å forene min militære stilling med mitt arbeide ved skolen i Nord-Norgc søkte jeg permisjon i 1924 til Kra for å studere realfag (tidligere geografi som bifag i 1915 Og i 1925 botanikk, måtte avbryte studiet av kjemi i 1928 på grunn av sykdom). Da det ikke lykkedes mig å få noget passende arbeide nordpå søkte jeg mig I. okt. 1928 over i løitnantstilling ved Jegerkorpset og kommer formodentlig til å falle for aldersgrensen som sådan på grunn av de mange innskrenkninger i avansementsmuligheter som følger av gjennemførelsen av den nye hærordning fra I. januar 1930.

Ved siden av min militære tjeneste har jeg vært lærer ved en rekke skoler på forskjellige kanter av landet først som vikar og timelærer men fra 1919 omtrent uten avbrytelse i faste eller midlertidige poster.

Jeg har vært lærer ved de høiere skoler i Sandefjord, Bergen (Tanks skole), Fredrikshald, Tromsø og Sandnessjøen. I Sandnessjøen blev Jeg i 1919 bestyrer av den private middelskole som i 1920 blev kommunal. Da skolen fikk statsbidrag og eksamensrett blev jeg i 1922 adjunkt. Fra 1921—24 bestyrte jeg Sandnessjøens tekniske aftenskole. Da imidlertid denne skole blev nedlagt i 1924 på grunn av kommunens dårlige økonomiske stilling og skolestyret stillet sig avvisende med hensyn til permisjon for yderlige utdannelse som lærer ved middelskolen, tok jeg våren 1925 avskjed fra middelskolen i Sandnessjøen. Siden har jeg vikariert ved skoler i Oslo og blev 1. august 1928 ansatt ved Ullevål skole i Aker.

Som militær har jeg ofte hatt følelsen av at det ikke alltid har vært lett å tjene 2 herrer, idet myndighetene har søkt å skaffe sig økonomiske fordeler ved kombinasjonen militær-civil. Jeg har derfor ofte måttet tjene flere herrer og har i nattens løp syslet med forskjellig arbeide som karttegning og journalistikk — har således redigert et par mindre blad.

Utenfor mitt egentlige arbeide interesserer jeg mig for skisport og friluftsliv. I det politiske liv har jeg ikke hatt anledning til å delta aktivt og har undgått alle kommunale tillitshverv helt til jeg for et par år siden blev fattigverge i Aker.

Når jeg snart blir pensjonist, håper jeg å få tid til litt havedyrkning og fortsette studier ved Universitetet — da begynner muligens studenterlivet for alvor.

Speiderbakgrunn

Ledergjerning

I Centralforeningens årsmelding 1909/1910 finner vi en rapport fra hans pionerinnsats for Norske Gutters Speiderkorps:

"Rapport fra student O. Huseby.
Efter Centralforeningens anmodning har jeg i vinterens løp avholdt en del foredrag om «scouting boys»-bevægelsen.
1. december 1909 i Asker, efterat jeg siden september s. a. hadde ledet de praktiske speiderøvelser ved Asker middelskoles speiderpatruljer.
— I julen konfererte jeg med lærere og andre paa Hedemarken om saken og tilbød mig at holde foredrag. Jeg skrev ogsaa 6 artikler om bevægelsen i «Hamar Stiftstidende», og disse artikler skal ha vakt megen interesse for saken, efter hvad jeg senere har erfaret.
— 1. mars atter foredrag i Asker, især om nødforbinding.
— 19. mars foredrag i «Hamar lærerskoles elevlag». Efter foredraget blev der dannet et idrætslag med hr. sersjant Næss som formand. Utvalget vilde holde lærerskolens elever a jour med bevægelsen, og formanden lovde at gi instruktion bl. a. i flagsignalering. Mange av eleverne vilde ta arbeidet praktisk op paa sine hjemsteder i sommerferien.
Mandag 21. mars fik jeg overlat en gymnastiktime ved lærerskolen og foreviste, hvorledes en patrulje praktisk foretar den første hjælp i ulykkestilfælde.
— Tirsdag 22. mars foredrag med demonstrationer i Furnes ved Mørkved skoler for 4. klasse. Nødforbinding og signalering.
— Onsdag 23. mars foredrag sammesteds for 5 kl.; lærer Nyhus lovde at arbeide videre med saken — foreløbig med flagsignalering.

Under alle demonstrationer fremviste jeg billeder av boken «The Boy Scout Life»."

Hederstegn og utmerkelser

Utklipp og minner

Mer om

Speiderkorps.jpg Norske Gutters Speiderkorps

Eksterne lenker

 • Minneord i Aftenposten 8/4 1967.

Referanser

 1. Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 2. KB Grønland 1878-1888 f 350
 3. KB Hamar 1899-1929 f 16