Stornes

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Stornes - (Nelaug)
Stornes.jpg
Eier: Privat eie
tidl. Norges speiderforbund
og Norsk Speidergutt-Forbund
Kjøpt: 1973
Sted: Åmli kommunevåpen.png Åmli,
halvøya Stornes i Nelaugvatnet
Sengeplasser: 15

Om Stornes

Eiendommen blir lagt ut for salg i 2014 / 2015.

Stornes

 • Sengeplasser:15
 • Teltplasser: ca. 100
 • Brukstid: primært mai - oktober
 • Kommunikasjon: bil, buss, eller tog
 • Beliggenhet: Nelaug i Aust-Agder
 • Vann: brønn
 • Kjøkken: propan (ikke strøm)
 • Oppvarming: propan og ved

Annerledes sørlandsidyll

Stornes leirsted ligger idyllisk til på (halv-) øya Stornes i Nelaugvatnet. Øya er på 130 000 m 2, og har et rikt dyre- og fugleliv og en allsidig flora. En annerledes Sørlandsidyll i indre Agder; småkupert terreng, skog og vann. Stornes er et leirsted som fra naturens side er velegnet til speideraktiviteter. Etter at Stornes ble leirsted, har øya blitt ytterligere tilrettelagt. Leirstedet er i gang/roavstand fra Nelaug stasjon på Sørlandsbanen.

Aktiviteter

Leirområdet har gode muligheter for bading, fisking og andre friluftsaktiviteter. Nelaugvatnet er ypperlig for kanopadling, eventuelt som utgangspunkt for padleturer i Nidelva (på Nelaug stasjon er det mulighet for å leie kanoer). På Stornes finnes det dessuten ferdighogde rajer for pionering, natursti, "laboratorium" (for studier av vann, natur, osv.). Forbundet eier også en 14 fots aluminiumsbåt (ta med redningsvest). På fastlandet er det fint haiketerreng.

Leirplassen

Stornes er en ypperlig leirplass med små, gresskledde rydninger og ei stor slette. Rundt om på øya er det avmerket for telt, og flere enn en tropp kan ha leir på øya samtidig. Leirplass er inkludert toalettanlegg, drikkevann, rajer, båter, ved og sted for oppbevaring av mat

Utleie

Grenland krets (NSF) har fra 1. april 2006 overtatt ansvaret for utleie, drift og vedlikehold av Stornes.

Velkommen til Stornes!

Sommerleirer og arrangementer

Årstall Sommerleirer og arrangementer Antall deltakere Referanser
23.-30. juni 1975 NSFs peffleir
1978 Troppsleir 1. Fredrikstad
1990 Troppsleir 1. Laksevåg og Laksevåg 1 KFUK
1990 Troppsleir 1. Fredrikstad
2006 Troppsleir 8. Skien
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [1]

Utklipp og minner

Glimt fra historien, år for år

1973: Det var Olav Magnus Berg som formidlet kjøpet av forbundets eiendom Stornes.

1974: Etter gode erfaringer i 1973, besluttes det å kjøpe eiendommen Stornes, som den sjette til Norsk Speidergutt-Forbund. [3]

1998: Fra NSFs årsrapport for 1998:

Stornes. Leirstedet og bygninger fremstår i god forfatning og egner seg godt for tropper/grupper på sommerleir. [4]

2001: I Årsmelding for 2001, Norges speiderforbund kan vi lese:

Stornes ligger på Nelaug i Åmli kommune i Aust-Agder. Leirplassen ble brukt i 23 døgn og hovedhuset i 37 døgn i 2001. Leirstedet og bygningene fremstår i god forfatning og egner seg godt for tropper/grupper på leir. [5]

2003: I Årsmelding for 2003, Norges speiderforbund kan vi lese om Stornes:

Stornes ligger på en øy i Nelaugvannet i Åmli kommune i Aust-Agder. Området egner seg godt for tropps- og gruppeleire. Kun mindre vedlikeholdsarbeid er blitt utført i 2003. Hovedhuset ble brukt i 28 døgn i 2003. Rundt halvparten av utleietiden er til utenlandske speidergrupper. [6]

2004: Speiderstyret har på Speidertinget 2004 i sak 8.1 forslag om salg av Stornes.

8.1 Salg av forbundets eiendom Stornes

Speiderstyret fremmer med dette forslag om at forbundets eiendom Stornes i Aust-Agder forsøkes solgt. Speiderstyret har hatt en grundig gjennomgang av forbundets eiendommer, hvor en har vurdert både bygningsmessig standard, dagens bruk og potensialet for en fremtidig bruk som støtter opp under forbundets strategiske målsetninger. I denne vurderingen er vi kommet til at eiendommen Stornes bør selges. Norges speiderforbund eier i dag åtte eiendommer. For to av eiendommene (Renså og Leikvinjar) er det inngått avtale med kretsene om drift og vedlikehold. Driften av eiendommene legger beslag på relativt store ressurser på Forbundskontoret.

Kort om Stornes

 • Beliggenhet: På en øy i Nelaugvannet, Aust-Agder. Gnr. 88, bnr. 3.
 • Areal: 130 da, hvorav 60 da med produktiv skog, 4-5 da med dyrket mark (leirplassen) og resten fjell og myr.
 • Anskaffet: Kjøpt i 1973
 • Bygninger: Hovedhus, låve/uthus, to båtnaust, toalettanlegg
 • Kapasitet: 15 sengeplasser i Hovedhuset.
 • Til sammen rundt 100 personer i telt, fordelt på flere teltplasser.
 • Tilstand: Hovedhuset er gammelt, og det er behov for en god del vedlikeholdsarbeid både der og på låven/uthuset for at disse bygningene skal være i tilfredsstillende stand. Det ene båtnaustet er pusset opp nylig og er i bra stand.
 • Bruksegnethet: Gode muligheter for sjøaktiviteter (kanoaktiviteter, bading, fisking), velegnet for mindre leire (tropp og gruppe). Tilgjengelig med båt fra Nelaug stasjon på Sørlandsbanen.. Ved lavvann er det mulig å vade utover til øya. Gode haikemuligheter i områdene rundt Stornes.
 • Planstatus: Eiendommen ligger i et område som er regulert som landbruks-, natur- og friluftsområde.
 • Bruk siste 5 år: Hovedhuset gjennomsnittlig 20 bruksdøgn (antall døgn i bruk) årlig.
 • Leirplassene gjennomsnittlig 17 bruksdøgn siste fire år. Halvparten av utleien har vært til utenlandske grupper.
 • Økonomi:
Samlede inntekter 1999 – 2003: Kr. 83.305
Samlede utgifter 1999 – 2003: Kr. 52.921
Samlet resultat 1999 – 2003: Kr. 30.384

Speiderstyrets vurderinger: Det er behov for en del opprusting av både hovedhuset og låven/uthuset dersom en skal hindre videre forfall av bygningsmassen. Et foreløpig kostnadsestimat for dette ligger på rundt 80 - 100.000 kroner. Bl.a. er det behov for en moderat utbedring av taket på begge bygningene. Stedet er ikke egnet for vinterbruk. Nedtapping av vannet sommerstid kan tidvis gi problemer med adkomst til øya og ødelegger noe for aktivitetsmulighetene. Stedet er i dag relativt lite brukt. For Speiderstyret er det et overordnet mål at eiendommene møter et behov i arbeidet med å utvikle speidingen i samsvar med våre strategiske målsetninger. Speiderstyret mener at forbundets behov for å gi et tilbud til grupper og kretser om leie av hytte/leirsted dekkes godt av de andre eiendommene forbundet har. Til Speidertinget i Bodø i 1998 fremmet Speiderstyrets forslag om salg av Stornes, men forslaget ble den gang ikke vedtatt. Med bakgrunn i den begrensede bruken eiendommen har hatt siden den gang, og behovet for ytterligere investeringer i bygningsmassen på stedet, mener Speiderstyret at eiendommen nå bør forsøkes solgt. Det er vanskelig å anslå eventuell salgsverdi for Stornes. Den vil i stor grad være avhengig av at en finner den riktige kjøperen. Lokale eiendomsmeglere antyder en takstverdi på rundt 500.000 kroner. Speiderstyret vil derfor be Speidertinget om tillatelse til å legge eiendommen ut for salg og vurdere om det kan oppnås en akseptabel pris for eiendommen. Dersom en ikke oppnår slike beløp, bør salget eventuelt utstå. Inntekter fra salg av Stornes bør etter Speiderstyrets mening nyttes til utvikling av forbundets øvrige eiendommer..

Innstiling til vedtak:

8.1 Salg av forbundets eiendom Stornes Speiderstyret fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Speidertinget gir Speiderstyret fullmakt til å legge forbundets eiendom Stornes ut for salg. 2. Salgsgevinsten nyttes til utvikling av forbundets øvrige eiendommer.

Speiderstyret innstiller: Forslaget vedtas

2005: REFERAT FRA MØTE I Speiderstyrets ARBEIDSUTVALG 14.06.05

SAK 42/05 STORNES - HENVENDELSE FRA GRENLAND KRETS Grenland krets (NSF) ønsker å overta ansvaret for drift og vedlikehold av forbundets leirsted Stornes. De ønsker imidlertid at forbundet må bidra økonomisk for å ta igjen vedlikeholdsmessig etterslep på leirstedet. AU peker på at forutsetningene hele tiden har vært at forbundet ikke skal bruke mer penger på leirstedet, og at det derfor ikke er aktuelt å etterkomme ønsket fra Grenland krets (NSF) om økonomisk tilskudd fra forbundet til ekstraordinært vedlikeholdsarbeid.

Det ble gjort slikt vedtak: Vedtak:

1. AU viser til speidertingets fullmakt om å selge Stornes, og ønsker ikke å bruke av forbundets midler til vedlikeholdsarbeid /opprusting av Stornes leirsted.
2. Grenland krets (NSF) bes om å legge fram en konkret plan med budsjett for drift, vedlikehold og utvikling av Stornes leirsted innen 15. juli 2005 før Speiderstyret kan vurdere en eventuell avtale med kretsen om drift og vedlikehold av stedet.
3. Generalsekretæren bes fortsette arbeidet med forberedelse av eventuelt salg av Stornes.

2006: REFERAT FRA MØTE I Speiderstyrets ARBEIDSUTVALG 24.04.06

SAK 22/06 AVTALE MED Grenland krets (NSF) OM DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV Stornes

Grenland krets (NSF) har vedtatt at de ønsker å inngå avtale med NSF om drift og vedlikehold av leirstedet Stornes. Det forelå et utkast til avtale som har vært fremforhandlet mellom partene.

Det ble gjort slikt vedtak: Vedtak: Avtalen med Grenland krets (NSF) om drift av Stornes leirsted godkjennes slik den fremkommer av vedlegg til referatet.

2013: REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGETS MØTE 1. NOVEMBER 2013

SAK 22/13 STORNES Arbeidsutvalget diskuterte Grenland krets (NSF) sin henvendelse om opphevelse av leieavtale for Stornes leirsted.

Følgende vedtak ble gjort:

Det vedtas å innstille til Speiderstyret at: Avtale om drift og vedlikehold av Stornes leirsted av 7. mai 2006 mellom Norges speiderforbund og Grenland krets (NSF) oppheves. Grenland krets (NSF) tilbakefører Stornes leirsted til Norges speiderforbund i nåværende stand. Samtidig overfører kretsen økonomiske midler og løsøre knyttet til leirstedet til speiderforbundet. Forvaltning av Stornes leirsted overtas av Eiendomsstyret med henblikk på klargjøring for salg. Utgifter til klargjøring må maksimalt utgjøre beløpet overført fra Grenland krets (NSF).

2014: I sak 7.5 på Speidertinget 2014 ble Stornes vedtatt solgt.

Speiderhus, -hytter og møtesteder

Hytte-spesialistmerke-Merkeboka 1986-KFUM.jpg Speiderhus, -hytter og -leirsteder

Om Aust-Agder

Les mer om speidingen i Agder fylke Agder fylkesvåpen.png

Eksterne lenker

Referanser

 1. Illustrasjon fra Lederen nr. 2 1974
 2. Gjengitt med tillatelse fra Petter Gulbrandsen, 1. Herøya og er en del av hans private samling
 3. Lederen, nr. 1 1974, Norsk Speidergutt-Forbund.
 4. Opplysninger fra årsrapport for 1998, Norges speiderforbund
 5. Årsmelding for 2001, 2002, Norges speiderforbund.
 6. Årsmelding for 2003, 2004, Norges speiderforbund.