Norske Gutter

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Norske gutter
19100219 Heading Norske Gutter.jpg
Undertittel: Ukeblad for ungdom
Utgitt: Fra 1897 til
Omkring 1909-1910 rapporterte bladet ivrig fra norsk speidings pionertid. Bladet omtalte speiderarbeid både i Norske Gutters Speiderkorps, i Norsk Speidergutt-Forbund og i arbeid utenfor den organiserte speiding.
Les mer om speidingen i Oslo kommune og fylke Oslo fylkesvåpen.png

Norske Gutter

I "Norsk barnelitteraturhistorie" (Birkeland, Risa, Vold - Samlaget 1997) finner vi denne omtalen av "Norske Gutter":

"Norske Gutter vart redigert av Per Wendelbo fram til 1917. Bladet var retta mot guttar, det inneheldt spennande, omsette forteljingar og moralsk oppsedande stykke i lett blanding. Her var innslag om store menn og merkelege hendingar, premieoppgåver i kvart nummer, og etter kvart faste innslag frå speidarlivet. Dei som skreiv var ofte populærforfattarar, kjende frå vekepressa elles. Bladet dreiv også som forlag, og under namnet Norske Gutter Forlag gav det ut tidlegare publisert stoff, faktastoff og forteljingar."

Omkring 1909-1910 rapporterte bladet ivrig fra norsk speidings pionertid. Bladet omtalte speiderarbeid både i Norske Gutters Speiderkorps, i Norsk Speidergutt-Forbund og i arbeid utenfor den organiserte speiding.

Man kan undre seg på om bladets ivrige formidling om speiderarbeid enten henger sammen med begeistring for speidingens ideer eller om bladet hadde nær kontakt med sentrale speiderpionerer.

I april 1911 kan Haandbok for håndboken for Norske Gutters Speiderkorps bestilles fra "Norske Gutter's ekspedisjon. I oktober 1913 kan Møller Gasmanns bøker bestilles samme sted.

Ifølge snl.no var det pressemannen Per Wendelbo (1866-1937) som startet "Norske Gutter" i 1897 og redigerte det til 1917.

"Norske gutter" hadde en interessert leserskare, og artikler ble brukt andre steder. Et eksempel er artikkelen "Guttespeidere" i Stavanger Aftenblad 20/4/1910. I innledningen refereres det til at den er hentet fra Norske Gutter.

Norske Gutter og omtale av speiderbevegelsen

En norsk-engelsk speidergutt fra South Shields, en kystby i det nordøstlige England, nær Newcastle upon Tyne, foto fra Norske Gutter nr. 6, 1910

I Norske Gutter nr. 6, 1910, kan vi lese følgende artikkel med overskriften Guttespeiderkorps:

I England har i den senere tid en ny ungdomsbevægelse tat umaadelig fart. Det er den bekjendte general Baden-Powell fra hvem tanken er utgaat. Under hans langvarige og heltemodige forsvar av byen Mafeking under boerkrigen oprettet han et guttekorps som han benyttet til speidertjeneste, og som var ham til uvurderlig nytte. Han har nu utviklet tanken videre og dannet en mengde foreninger av Boy scouts rundt i England og i kolonierne.
Programmet for disse speiderkorps er: Ut i naturen, streif om i skog og mark, lev leirliv, gi dig i kast med alle slags beskjæftigelser som staar i forbindelse dermed, opøv syn, hørsel og lugt, lær dig at kjende naturen og dyrelivet, følg dyrenes [spor, stader deres levevis, vær jæger, ikke med geværet, men med fotograñapparatet, giv agt paa markens blomster og blade og i den tause nat paa stjernernes vei. Og du vil til gjengjæld erholde legemlig styrke og smidighet, raskhet i alle bevægelser, snarhet i tankegangen, en hurtig opfatningsevne, sundhet, kjærlighet til naturen. Du vil ogsaa vinde selvtillid, lære at stole paa dig selv, bli nøisom, utholdende, viljesterk. Naturligvis indgaar ogsaa som led i dette program opøvelse i alskens idræt og visse praktiske ting, som at. koke mat og bake brød, holde sine klær i orden, ñnde sig tilrette i alle forhold, bringe hjælp i ulykkestilfælde, redde sin næste. Du lærer dig at bli selvopofrende, høflig, ridderlig, avholdende like overfor tobak og sterke driikke. Bevægelsen omfatter saagodt som hele det menneskelige liv, efterstræber ingen ensidig kraftutvikling, men vil fremme hele menneskets fuldt menneskelige utvikling.
Bevægelsen skulde ikke mindst her i Norge ende stor og villig utbredelse. Det bare gjælder at faa de rette folk til at ta sig av saken, folk som holder av gutter og forstaar gutter, saa man ikke kommer ut paa avveier. Tanken kan bli av den største betydning for fædrelandet. Ta den op nu i de lange vinterkvelder, drøft den, utarbeid planer og stua saa fuldt rustet naar vaaren kommer. Føler du dig ikke straks tiltalt av det friske og djerve ved gutten hvis billede staar her ovenfor? Det er en liten nordmand som er opdraget i South Shields, og som har været med i et speiderkorps der. Utrustningen bestaar i almindelighet av en bredbremmet boerhat, stav, ransel, vandtaske, signalpipe, grøn eller blaa bluse og knæbukser. Det er mest gutter i alderen 11 til 18-20 aar som er med i disse speiderkorps. Bevægelsen synes ogsaa at staa i begrep med at forplante sig til andre europæiske lande. Vi skal i et følgende nummer fortælle litt mere om den.

I Norske Gutter nr. 21, 1910 kommer en ny artikkel om speiderbevegelsen, med overskriften Guttespeidere:

Scoutbevegelsen, som oprindelig kun omfattet gutter, er nn ogsaa naadd til pikerne, og general Baden-Powell, den bekjendte engelske fører fra boerkrigen, har hat en god idé og en lykkelig baand da han, selv en berømt scout, dannet sit første korps av gutter med det formaal at skape en ungdom hvis lesen var "Altid parat", hvis ideal var en sund sjæl i et snndt legeme, hvis ridderløfter var de tre: 1) Ær Gud og kongen. 2) Hjælp andre. 3) Adlyd Scoutloven.
Det var i aarene 1899 - 1900 at boerne laa foran Mafeking. Efterhaanden som beleiringen skred frem, blev der stillet større og større krav til de faa hvite mænds kraft og utholdenhet. Saa var det at lord Edward Cecil dannet et guttekorps, uniformerte dem og utdannet dem til sooute. Disse ungdommelige speidere gjorde fortrinlig tjeneste under bæleiringen, og viste et glimrende heltemod naar de med fare for sit liv bragte brev og bud mellem de forskjellige forter, eller utspeidet fiendene bevægelser. Dette korp gav Baden-Powell ideen til hans scoutbevægelse. Han utarbeidet en haandbok til bruk for lærere i scouting, hvori han med kyndig og lykkelig haand utformet sin idé, og skapte i løpet av faa aar en engelsk guttebevægelse som har overfløiet alt hvad der i andre lande er forsøkt i den retning, og som nu altsaa ogsaa er naadd til pikerne.
Altid parat er scoutens valgsprog, nemlig til at ville gjøre sin pligt og til at kunne gjere sin pligt. Scoutene æresord staar fast. Bryter han det, er han for bestandig utstøtt av korpset. Ikke den mest lysende heltedaad kan etter erhverve ham hans rettigheter tilbake. "Han er en død mand". Scouten er lojal mot sin konge og sit land. Hans pligt er at hjælpe andre, og han maa hver dag gjere en god gjerning. For at minde sig selv herom slaar scouten hver morgen en knute paa sit halsbind. Scouten er alles ven og sin scoutkameraters bror. Samfundsforskjel eksisterer ikke i scoutforbnndet. Dette er beregnet paa gutter av enhver klasse. For at frelse de lavest stillede fra professionelt tyveliv, og gi dem sundhet, karakter og gode formaal. For at lære middelklassens gutter at arbeide og først at være patrioter, deretter politikere. For at lære overklaseernee barn at være ridderlige og medfølende overfor sine mindre begunstigede brødre. Maalet er at bringe samfundsklasserne i berøring med hverandre og nedbryte skranker som naar alt kommer til alt er kunstige, og at lære dem at gi og motta for en fælles sak, istedenfor at de forskjellige klasser nu staar mot hverandre, og snobberiet hersker som en trusel mot samfundet. Scoutene pligt er at lyde ubetinget sine overordnede. Han er høflig mot alle, især kvinder og barn, gamle folk og krøblinger, og han hjælper dem uten at forlange betaling derfor.
Midlerne hvormed Baden-Powell søker at naa det maal, at skape en ungdom med hjertet paa rette sted og pulsslaget i rette takt, er mangfoldige. Men at det har lykkes ham at finde det sesam som lukker barnenes hjerter op, derom vidner bevægelsens fart. Han har forstaat at de unges idealer endnu den dag idag er de i gamle ridderes, og de gamle ridderløfter i har han behændig omformet efter moderne behov uten at berøve dem deres tiltrækning for de unge. En fuldt utdannet scout forstaar sig paa litt av alt. Han kan kalde den druknende tillive, og han kan slaa en knute som holder. Han kan skjelne sporet av en ræv fra sporet av en hund. Han fletter en bytte av grener og baker selv sit brød naar det kniper. Han forstaar at bedømme avstande, og kan altid finde hvor nord er. Han ser paa solen hvad klokken er. Han studerer dyrenes vaner, de tammes saavel som de vildes, fotograferer dem, efterligner deres stemmer, og i menneskenes samfund griper han altid ind hvor han ser at de umælende mishandles. Initiativ er hans særkjende, og takket være sin mangesidige utdannelse gjør han nytte overalt hvor han kommer. Den egte scout er altid paa sin post, han har øinene med sig, og intet usedvanlig undgaar hans opmerksomhet. Gaar han paa en bløt vei, undlater han ikke at fæste sin opmerkaomhet paa de spor som staar i den bløte jord, og han anstiller sine betragtninger over dem. Han kan man vite om han ikke kan faa bruk for det senere. Desuten kunde han kanske i veistøvet træffe visse mystiske merker, gode oplysninger om et eller andet som kan væne nyttig og behagelig at vite, tegnet av en scout som har befaret veien før ham.
Scouting kan drives saavel i by som paa land. Men mulighetene for at bli en rigtig scout er selvfølgelig altid større ute i naturen end i de indestængte gater og hus, hvor nødvendigheten av at klare sig selv i en snæver vending blir saa meget mindre. Derfor flytter scouterne ut og danner en koloni, ligger i leir i telt og hytter, som de naturligvis selv har forfærdiget, inddeler dagen og undertiden natten med til forskjellige arbeider eller leke hvorved scoutens egenskaper utvikles. I leiren praktiserer scouten Rousseans bekjendte "Vi maa vende tilbake til naturen" i samliv med kamerater og likesindede gjenvinder han nogen av de oprindelige egenskaper som det civiliserte menneske har mistet, nøisomhet, opfindsomhet, beslutsomhet og hiælpsomhet. Han bygger forter, og forsvarer dem, og han syr en bukseknap i - nei, han laver selv en sindrig bukseknap av et stykke hyssing. Han opfører smaa skuespil med emner fra sit lands historie for at utvikle og styrke fædrelandskjærligheten. Naar han heiser sit flag, lærer han symbolernes magt at kjende, faar en anelse om at symbolerne ikke altid er gammelt skrammel som kun er til at sættee i historiens, pulterkammer. I leiren lærer scouten at sette en arm i led. Han lærer de rigtige arbeidsstillinger. Han hører gode foredrag, og leser gode bøker. Han avlurer naturen dens hemmeligheter, og utspeider sivilisationens daarlige sider for at avbøte dens fordærvelige virkninger, samtidig med at han dygtiggjer sig til at tilegne sig den i dene høieste form. Scouten driver systematisk legemsøvelser, men han røker ikke; han studerer sundhetens abc, men han drikker ikke. Han - som de gamle persere klarer at ride, skyte med bue og tale sandhet.
Midlerne til at opretholde organisationen erhverver scouten selv. Det er prinsippet. Ingen hjælp utenfra. For at faa tid og raad til at leke med snefæstninger griper scouten spaden og skaffer sneen bort fra èt fortau. For at kunne leve lykkelig en tid av aaret i en koloni byder han sig til arbeide ved hvadsomhelst, og omkring leirilden sysler han med husflidearbeide, som han sælger til fordel for den felles krigskasse. Scouting kan indpodes paa en hvilkensomhelst bestaaende gutte- (eller pike-) organisation. Baden-Powell vil ikke rivalisere med andet arbeide blandt ungdommen, kan utvide det og puste nyt liv i det. Han har selv ledet en koloni bestaaende av gutter fra de forskjelligste samfundelag, fra den aristokratiske Eton skole som fra Londons fattiggater. En stor ø blev overlatt kolonien, og resultatet var over forventning. En av guttene, en gut «fra gaten», skriver til Baden-Powell: «Det vigtigete som mange gutter trænger til at lære, er at se alt fra den bedste side, altid at faa fat i hanken av kruset. Det har jeg lært, og jeg kan aldrig takke Dem nok derfor Det kommer mig til gode hver dag i mit arbeide».
Rammen for scout-bevægelsen er militær. Disciplin maa der til - det vet Baden-Powell saare vel. Med disciplin forstaar jeg taalmodig "..." autoriteten og pligten. Den kan ei gjennomføres ved tvang, kun ved at opdrage gutten til selvdisciplinering og opofrelse av egenkjærlighetens lyster for andres bedste. Den læres gjennem eksemplet. Sir Henry Knyvett erindret i aaret 1596 dronning Elisabeth om at den stat som forsømmer at disciplinere ein ungdom, skaper ikke blot daarlige soldater, men hvad der er langt værre daarlige borgere. To eller tre fremragende mænd har skrevet nedsættende om mit forsøk paa «at opfostre en blodtøretig og krigersk aand blandt engelske gutter.» Jeg er bange for at disse herrer enten ikke har lest mine haandbøker grundig, eller at jeg har uttrykt mig dunkelt. Hensigten med scoututdannelsen er at skape fredelige og gode borgere. Og selv om jeg la an paa en militær utdannelse (hvad jeg ikke gjør) enn ser jeg heller ingen skade heri. Jeg har ikke bemerket at tidligere soldater er mere tilbøielige end andre folk til at begaa mord. Derimot ser jeg at de som oftest har lært at lystre, at være ædruelige, ta. tingene fra den bedste side og være lojale mot hverandre indbyrdes og mot sine overordnede. Og alt dette forekommer mig at være værdifulde egenskaper for en borger, hvad saa end hane stilling eller samfundsbeskjæftigelse maa være.

Utgivelser

Bladet ble startet i 1897 og ble utgitt i hvert fall til og med 1970.

Redaktører

Utklipp fra (og om) Norske Gutter

Eksterne lenker

  • Teksten er hentet ut ved hjelp av Free Online OCR, [1]

Referanser

Vet du mer om "Norske Gutter"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!