Forbundsråd i Norsk Speidergutt-Forbund

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Forbundsråd i Norsk Speidergutt-Forbund

  • 31. oktober 1918 ble det organisert et Forbundsråd i Norsk Speidergutt-Forbund, med medlemmer utenom Norsk Speidergutt-Forbund, dette skulle stå som en rådgivende komite og danne bindeleddet mellom hjemmet, skolen og samfunnet og speidersaken. [1]

I NSFs jubileumsbok Norske speidere, 1936 nevnes oppstarten av Forbundsråd i Norsk Speidergutt-Forbund:

Norske speidere NSF25 l.jpg

Eftersom kravene til vårt Forbund stadig er øket, har Hovedstyret ofte følt savnet av et organ som kunde stå som en rådgivende komite og danne bindeleddet mellem hjemmet, skolen og samfundet og speidersaken. Det konstituerende møte fant sted 31. oktober, og efter at en del forberedende møter var blitt avholdt, fikk rådet følg. sammensetning: Generalmajor Daae, dr. P. Torgersen, skolebestyrer Myhre, bankchef N. Martens, lærer Hans Hegna, fru Anna Christiansen, fru professor Harbitz, speiderchefen og sekretæren. Formann blev skolebestyrer Myhre. Følgende statutter blev vedtatt:

Statutter for Forbundsrådet.
1. Forbundsrådet teller inntil 10 — ti — medlemmer, med speiderchefen (suppleant vicespeiderchefen) og sekretæren som selvskrevne medlemmer.
2. Rådet velger selv sin formann og viceformann for 1 — ett — år ad gangen. Rådet sammenkalles av formannen, eller når halvparten av medlemmene krever det. Avstemning med simpel majoritet. I tilfelle stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget.
3. Rådet foretar eventuelt suppleringsvalg efter Hovedstyrets innstilling.
4. Som et bindeledd mellen foreldre og Norsk Speidergutt-Forbund har forbundets anliggender en rådgivende og veiledende stemme. Det får sig forelagt årsberetning, revidert regnskap og referat fra generalforsamlingen, hvor dessuten rådet har anledning til å la sig representere.
5. Som Norsk Speidergutt-Forbunds representative støtte ivaretar rådet efter evne speidersakens interesser. [1]

Etter hvert ble dette omorganisert og besto av medlemmer med sterkere tilknytning til Norsk Speidergutt-Forbund, med noen innvalgte medlemmer.

Organisering og oppbygging

Forbundsrådet ble ledet av en president og visepresident. Foruten disse, bestå Forbundsrådet av Forbundsstyret, ombudsmenn, kretsledere, korpssjefer og innvalgte medlemmer.

Presidenter

Presidenter Årstall / periode Referanser
Per Aarsland (1962)–(1964) [2] [3] [4]
Har du flere opplysninger?
Bidra selv, eller send oss en e-post
[1]

Visepresidenter

Visepresidenter Årstall / periode Referanser
Johs. Kvaal Grepstad (1962)–(1964) [2] [3] [4]
Har du flere opplysninger?
Bidra selv, eller send oss en e-post
[2]

Innvalgte medlemmer

Årstall Innvalgte medlemmer Referanser
1962 Sverre Andresen, Birger L. D. Brekke, Kåre Gilhus, John Giæver, Else Germeten, Fr. Melbye, Kåre Støylan og Leif Wilhelsen [2]
1963 Sverre Andresen, Birger L. D. Brekke, Kåre Gilhus, John Giæver, Else Germeten, Fr. Melbye, Arne Stein Mellegård, Einar Simonsen, Kåre Støylan og Leif Wilhelsen [3]
1964 Sverre Andresen, Birger L. D. Brekke, Kåre Gilhus, John Giæver, Else Germeten, Fr. Melbye, Einar Simonsen og Leif Wilhelsen [4]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [3]

Utklipp og minner

Om Norsk Speidergutt-Forbund

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Referanser

Vet du mer om "Forbundsråd i Norsk Speidergutt-Forbund"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!