Haandbok for Norske Speidergutter

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Haandbok for Norske Speidergutter
Ngsk forside haandbok 1910.jpg
Forfatter: Redaktører: Jacob Pedersen Grøtum
og Bertel Andreas Grimeland
Utgitt: 1910
Utgiver: Speidergutkomiteens forlag, Kristiania
Forbund: Norske Gutters Speiderkorps

Om Haandbok for Norske Speidergutter

Haandbok for Norske Speidergutter ble utgitt av Norske Gutters Speiderkorps som en håndbok i de temaene speidingen omfattet.

Bakgrunn for håndboken

28/2/1910: Intervju med FG Seeberg

Norske gutters speiderkorps. Hvor langt er saken nu kommet? [1]

Vi søkte Centralforeningens sekretær, oberstløinant Seeberg, for at høre hans uttalelse om, hvor langt saken med speiderguttene nu var avancert. Han uttalte i det væsentlige følgende:

- Først gjaldt det naturligvis for Centralforeningens bestyrelse at sætte sig saa nøiagtig ind i scouting boys-bevægelsen i England, som gjørlig, med hensyn til den literatur som der findes.

Dernæst var spørsmaalet, hvorledes skal dette kunne tillempes paa norske forhold? Her er det netop vanskeligheten ligger. – En komite har avgit forslag, som i sine hovedtræk er tiltraadt av bestyrelsen, - men som ikke er fastslaat i detaljerne. Den foreløpige administrationsplan er f.eks. efter min formening altfor vidløftig og bør forenkles. Det gjælder at faa det hele apparat saa enkelt og liketil som mulig. Og saa maa man ha en liten haandbok, en slags instruks for patruljeførerne. Det er ikke gjort i en haandvending at utarbeide den. Det blir omarbeidelse mange ganger, - og yderligere omarbeidelse blir sikkert nødvendig naar man har faat praktisk erfaring efter nogen tids bruk.

Økonomisk sluttoppgjør i 1916

Et styremøte i Centralforeningen 3. oktober 1916 kaster nytt lys over ansvar og kostnader rundt speiderhåndboken i 1910. I 1916 protokolleres at man vil "føre til endelig utgift for Centralforeningen et beløp av kr 257,63, som dh. ritmester Grøttum og skolebestyrer Grimeland i 1910 erholdt som laan av Centrf. til speiderboken mot at Centralf. erholder restoplaget". Dette kan oppfattes som at arbeidet med håndbok og Norske Gutters Speiderkorps var et svært personlig anliggende for Grøttum og Grimeland, og at Centralforeningen ikke så seg direkte ansvarlig for dette. På den annen side påtok jo Centralforeningen å gi dette lånet og man knyttet vel en vurdering av nytte og verdi, også fordi man ville overta restopplaget.

Om Haandbok for Norske Speidergutter

Haandbok for Norske Speidergutter var den aller første norske speiderhåndboken. Den ble utgitt på eget forlag av Speidergutkomiteen, en komite nedsatt av Centralforeningen. [2] Den var et forsøk på å tilpasse Scouting for boys til norske forhold, og skulle danne grunnlag for en enhetlig speiderbevegelse.

Store deler av den var basert på oversettelsen av Scouting for boys, men mange av kapitlene var skrevet for norske forhold og i Norske Gutters Speiderkorps ånd.. Redigert av Jacob Pedersen Grøtum og Bertel Andreas Grimeland.

Sondre Ljoså skriver at håndboka var ferdig i august (1910). Han sier også at Gasmann først utgav Speiderguttboka da NGSK's bok var utsolgt, og at denne boka var i bruk "i begge leire". [3]

Haandbok for Norske Speidergutter fantes i salg frem til våren og forsommeren 1913. [4]

I Norske Gutter 15. april 1911 annonseres det for håndboken. Boken kan bestilles fra "Norske Gutters" ekspedisjon med adresse "Stortingsplads 7, 3. etage, Kristiania".

Forord

FORORD
Hensigten med nærværende haandbok er at tjene som en retledning for saavel speiderinstruktører som patuljeførere under det daglige arbeide med patruljernes utdannelse, likesom den er tenkt at skulle gi det teoretiske grundlag for speidergutternes praktiske opøvelse. Med hensyn til stoffets ordning og omfang har man trodd at tjene sakes bedst ved at til mønster „The Boy Scout", der i England er autorisert som haandbok, hvorimot de forskjellige avsnit er utarbeidet med specielt norske forhold for øie, av anerkjendte og dygtige fagmænd, paa de forskjelige omraader. Da det selvfelgelig er om at gjøre, at boken blir saa billig som mulig, saa at enhver speidergut kan anskaffe sig den, og at dens format og omfang bedst mulig kan opfylde hensigten: at være en hendig haandbok, siger det sig selv, at man har søkt at indskrenke stofet tit det aller nødvendigste, og at det blir enhver speiderinstruktørs sak at utfylde instruktion og øvelser etter bedste skjøn. Paa den anden side maa man paa det indstændigste tilholde ledere og instruktører at holds sig strengt til de optrukne hovedlinjer, for at speidergut-beveegelsen skal bli saa ensartet i form og lndhold som mulig. I den anledning maa man ogsaa henstille til de forskjellige lokalkomiteer, som nu forhaapentlig starter rundt omkring i vort land, stadig at være i kontakt med hovedledelsen i Kristiania angaaende de forskjellige sporsmaal, som maatte opstaa med hensyn til organisation, administration og tavelser. Det nit derfor ogsaa hos os, som i England, være nødvendig, at indtil videre samtlige patruljer og tropper, som dannes, anerkjendes av speidergutkomiteen, forinden de optas i „Norske Gutters Speiderkorps". Dette er ikke alene nødvendig for ensartethetens skyld, men meget mer for at kunne kontrollere bevegelsens sunde fremgang, og for at sikre sig mot utvekster i den ene eller anden form.
Kristiania i september 1910.
I Speidergutkomiteen:
Ivar Aavatsmark, Bertel Andreas Grimeland, Jacob Pedersen Grøtum, Carl Knap, Joh. Skau og Axel Thallaug,

Forfatterne av de ulike deler

Omtale om boken

Erik Rasmussen, Norsk Speidergutt-Forbund hadde denne omtalen: [5]
Jacob Pedersen Grøtum utga i 1910 en “Haandbok for Norske Speidergutter” bygget på “Scouting for boys”, men på langt nær så innholdsrik. Det var nærmest et utdrag, men den ble dog til noen hjelp for guttene som arbeidet etter denne til det i 1912 kom en ny speiderguttbok utgitt av Norsk Speidergutt-Forbund (stiftet 1911). Boken var utarbeidet av Hans Møller Gasmann og solgt for kr. 0,50. Det var denne bok som ble opptakten og grunnlaget for speiderarbeidet i Norge.
Erik Rasmussen [6]

Kapitlene

Kapitlene er tilgjengelig for å leses her. Sidene under utarbeidelse!

Teknisk

"Haandbok for Norske Speidergutter" Merknad/ Referanse
Undertittel:
Utgivelsesår: 1910
Redaktører: Jacob Pedersen Grøtum og Bertel Andreas Grimeland
Antall sider: 120 sider
Illustratør:
Forlag: Speidergutkomiteens forlag, Kristiania
Trykkeri:
Innbinding:
Opplag:
Pris:

Utklipp og minner

Tidlig(ere) oversettelse?

I boka "Twenty-one years of scouting" (med undertittelen "The official history of the boy scout movement from its inception") av E. K. Wade i 1929 [2], refereres det til et notat Baden-Powell skrev i oktober 1908. Der skriver BP "Progress of the Movement is everywhere evident, and in each of the colonies branches are already being established, with the prospect of further development. The scheme has also been taken up in Germany by a strong committee of eminent representative men whose delegate has already visited London with a view to taking up all information on the subject. The handbook has already been translated into Russian and Norwegian." [7]

Diskusjon

Her skal forsøke å gjengi en del av dette. Se også andre speiderhåndbøker. Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [3]

Om skrevne og visuelle kilder innen speiding

Om NGSK

Speiderkorps.jpg Norske Gutters Speiderkorps

Referanser

  1. Dagbladet 28/2/1910
  2. Masteroppgave i Historie, Sondre Ljoså, Universitetet i Oslo, våren 2007
  3. "Alltid beredt til hva?", masteroppgave v Sondre Ljoså 2007 s45-46
  4. Masteroppgave i Historie, Sondre Ljoså, Universitetet i Oslo, våren 2007
  5. Bergen 1912 - 1922, utkast av Erik Rasmussen
  6. Bergen 1912 - 1922, utkast av Erik Rasmussen
  7. Wade, E. K.: "Twenty-one years of scouting. The official history of the boy scout movement from its inception", 1929. Sitat fra s 39 i avskrift