Speiderdepotet A/S

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Speiderdepotet A/S 1921 - 1941

Til ulike tider har forbundene hatt sine egne speiderutsalg, ofte i konkurranse med andre kommersielle speiderutsalg.

Glimt fra driften

1921:

Speideren nr. 7 1921:

Resumè fra det 5te ordinære landsmøte paa Gjøvik 18. - 21. juli. Depotet. Forbundet har kjøpt depotet av Akershus kreds, og det er gått over til aktieselskap. "Alle førere må få anledning til å tegne aktier." Gasmann: "Depotet må' bli vår melkeko." [1]

Speideren nr. 8 1921:

Depotet vil i en meget nær fremtid gå over til egen forretning. For tiden behandles en mængde ansøkninger fra folk som vil forestå depotet og der pågår store bestræbelser for å skaffe hus til forretningsrum. [2]

Forbundet, Depotet og Speideren er tilflyttet Tordenskjoldsgate 8, tredje etasje, Oslo. [2]

Norske speidere, 1936:

Oktober 1921 flyttet Forbundet, Depotet og Speideren til Tordenskjoldsgate 8, tredje etasje, Oslo [3]

Speideren nr. 9 1921:

Som dere har set er depotet gaat over til aktieselskap og nu skal aktiekapitalen utvides - helst til 30 000,00 kr. Samtidig har dere set at forbundskontoret skal flytte (ja kanske det er flyttet naar vi læser dette.) Dette betyr at depotet skal faa bedre plass og større kapital at virke med. Samtidig har vi ansat en helt lønnet depotchof som skal ha til opgave at utvide depotet paa flere maater saa det kan skaffe ikke bare speiderartikler men ogsaa andre ting. Depotet skulde de om ikke længe kunne skaffe alt hvad dere trænger som speidere - og endda litt til. Hvis du nu kan skaffe depotet en aktionær (om betingelsene for at bli aktionær kan du læse aktieindbydelsen i Speiderens oktober nr.), saa er du med i at skaffe depotet den nødvendige driftskapital som saa depotet skal bruke til at skaffe forbundet indtækter med. Men saa maa du ogsaa kjøpe i depotet! Fra nu av skulde det være forbudt at optræ i speiderdrakt som ikke er kjøpt paa Ddpotet. Husk at for hver ting du kjøper fra depotet støtter du forbundet og bidrar til at det blir selvhjulpent og det skulde vi sette vor ære i at bli. Men derigjennem støtter du ogsaa din egen trop. [4]

Femti år for norske gutter om Speiderdepotet A/S:

Utsnitt forside femti år for norske gutter.JPG

1. november 1921 ble Speiderdepotet A/S omdannet til et aksjeselskap, med en lønnet mann i spisssen, Knut Løvstad. [5]

Fra 1921 hadde Speiderdepotet A/S et innregistrert varemerke / logo.

1922:

Norsk Speidergutt-Forbunds 5-årsoversikt 1926:

Omsetningen var på 89.000 kr, som tilsvarer 2.003.983 kroner pr. desember 2013 [7] [8]

1923:

Femti år for norske gutter om Speiderdepotet A/S:

Utsnitt forside femti år for norske gutter.JPG

I 1923 arbeidet det tre stk. ved Speiderdepotet A/S, Knut Løvstad og to medarbeidere. Knut Løvstad var sjefen frem til beslagleggelsen september 1941. [10]


Norsk Speidergutt-Forbunds 5-årsoversikt 1926:

Omsetningen var på 131.000 kr, som tilsvarer 3.160.375 kroner pr. desember 2013 [7] [8]

1924:

Speiderdepotet A/S flytter våren 1924 til lokaler i Rosenkrantzgate 15, 2. etasje [3]

"Men forresten kan jeg ikke si andet end at Forbundets økonomi er tilfredsstillende. Efter at Speiderdepotet er aapnet er en stor del av vore penge-bekymringer tat bort. Salget i depotet gaar da ogsaa utmerket, men saa er det jo litt av hvert derinde som ikke bare speiderne har bruk for, og vi sælger heller ikke saa litet til utenforstaaende."

(Hans Møller Gasmann i "Nordre bergenhus Amtstidende" 16/1/1924)

Reklame i Speiderguttboken, 1924: Speiderdepotet A/S er oprettet av Norsk Speidergut-Forbund for å gjøre Forbundet økonomisk uavhengig. Den som kjøper sine ting i Speiderdepotet bidrar altså derved til Forbundets vel. Hele forretningens fortjeneste går til Norsk Speidergut-Forbund. Speiderdepotet er eneforhandler for den av. Norsk Speidergut-Forbund anerkjendte speiderdrakt. Ingen annen forretning har de ekte speiderluer eller -hatter, speiderskiorter og speiderbukser. Vår forretning omfatter det hele land med filialer i de største byer. Foruten de 'spesielle speiderartikler har vi også vinter- og sommersportsartikler i stort og godt utvalg. Salg fra vår sportsavdeling skjer til hvemsomhelst. Vår forretning er speidernes egen forretning. [12]

Omsetningen var på 156.000 kr, som tilsvarer 3.399.290 kroner pr. desember 2013 [7] [8]

1925:

Fra Speideren: Alt i 3 år har depotet kunnet yde store beløp til Forbundets drift, men ennu har vi jo måttet tære på hvad vi hadde opspart og støtte til med Speiderguttenes Venner. Isommer tok vi det dristige skritt å ophøre med innsamlingen av Speiderguttenes Venners bidrag samt de 10 pct. fra tilstelningene. Det var dristig, men vi gjorde det i tillit til at dere alle vilde støtte oss på annen måte - og først og sist samle dere om depotet. Gjør deres innkjøp der! Er det noe dere ikke er tilfreds med, så skriv og si fra! Er det noe som dere mener er for dyrt, så si oss det. Vi søker å være billigst mulige på alt, men samtidig å levere gode varer. Husk paa at ved å støtte depotet støtter dere Forbundet. Hans Møller Gasmann [13]

Fra Speideren: Ny aktieinnbydelse. Speiderdepotet A/S, hvis formål er omsetning av speiderartikler, sportsartikler m. v., og som har sitt forretningskontor i Oslo, har nu siden den siste forøkelse av kapitalen i april 1922 virket efter de samme prinsipper som de der blev opstillet ved selskapets stiftelse den 25. juni 1921. De erfaringer som vi i disse 3 år har gjort har tilfulle ikke alene svaret til de forventninger som blev stillet til selskapet ved utvidelsen. nemlig «at selskapet ikke alene vilde bære sig, men innen rett lang tid skaffe en fast og god inntekt». men endog oversteget våre forhåpninger. Seiskapet kunde for 1923 utdele 5 % og har for 1924 utdelt maksimumsutbytte 6 %. Omsetningen var i 1924 20 % større enn i 1923, og for den forløpne del av 1925 har stigningen vært ennu større, ca. 130 %. Forretningens stadige økende omsetning gjør det påkrevet at aktiekapitalen betydelig forøkes. Kapitalen har efter siste forhøielse vært kr. 19 300,00, fordelt på 193 aktier å kr. 100,00, fullt innbetalt. Styret (der ifølge lovene består av Norsk Speidergut-Forbunds hovedstyre med Speiderchefen som styrets formann) har foreslått en forøkelse av kapitalen til minimum kr. 30 000,00, maksimum kr. 50 000,00. På ekstraordinær generalforsamling den 16. april 1925 blev dette forslag enstemmig vedtatt. Samtidig blev det oplyst at minimumskapitalen, kr. 30 000,00, på forhånd var sikret. I henhold til denne generalforsamlings beslutning henvender nedenstående innbydere sig til speidere, ledere, tropper, avdelinger og kretser og andre for saken interesserte med opfordring til å tegne sig for aktier i Speiderdepotet A/S. Aktienes pålydende er kr. 100,00. Utbyttet er begrenset til 6%, idet resten av eventuellt utbytte tilfalder Norsk Speidergut-Forbund. Aktienes omsettelighet er begrenset i henhold til selskapets vedtekter, således at de eldre aktionærer har forkjøpsrett til aktier, likesom Norsk Speidergut-Forbund har rett til å innfri aktier efter pari kurs. Vi tør efter de høstede erfaringer med temmelig stor sikkerhet love aktionærene at det årlige utbytte vil bli 6 %, likesom nytegnede aktier gjøres utbytteberettiget fra 1. januar 1925.

Vi mener derfor å kunne uttale at det å anbringe penger i Speiderdepotet A/S er en god forretning, i og vi vil inntrengende opfordre tropper som har større kassabeholdning, fonds 0.1. å anbringe disse i aktier i Speiderdepotet A/S. Tegning skjer skriftlig i tiden fra 14. til 30. mai førstkommende på tegningslister som er utlagt på selskapets kontor, Rosenkrantzgt. 15, Oslo. Der erlegges ved tegningen 10%, hvilke innsettes på tegnerens navn i Christiania Sparebank. Påløpende renter godskrives tegneren. De resterende 90 % forfaller til innbetaling 30. juni. For forsen innbetaling beregnes 7%. Av innbyderne har H. Møller Gasmann tegnet sig for kr. 2500,00, Ragnvald Iversen for kr. 1000,00 og Erik Rasmussen for kr. 500,00. AV andre eldre aktionærer er der forøvrig tegnet kr. 15 000,00. Tilsammen kr. 19 000,00. Styret forbeholder sig i tilfelle overtegning å foreta reduksjon efter eget skjøn.

Ragnvald Iversen, dr., professor. Vicespeiderchef. - H. Møller Gasmann, pastor, lektor. Speiderchef. Styrets formann. - Erik Rasmussen,forbundssekretær.
Ovenstående aktieinnbydelse anbefales av Norsk Speidergut-Forbunds øvrige styremedlemmer:
Wilhelm Retz, Stavanger, lektor. - J. J. Skjerve, Trondhjem, lærer. - F. W. Rieber-Mohn, Bergen, o.r.sakfører. - Heidenstrøm, Oslo, lektor. - Ole Eger, Hamar, pastor. - Gun. Høgsæt, Bodø, bankass.
Undertegnede tegner sig for ____ aktier å kr. 100,00. 10% følger med kr. ____ [14]

Fra Speideren: Fra Depotet. Speiderproviant. Nu har vi overtatt eneforhandlingen av en speiderproviant, der er laget av den kjente hermetikkfabrikk A/S Chr. Aug. Thorne. Fabrikken har villet lage en proviant omtrent tilsvarende den «Speiderlapskaus» som blev servert på landsleiren ved Hamar ifjor. Speiderprovianten er tilberedt av oksekjøtt, flesk, gule erter og poteter, som er sammenblandet til en lapskaus i likhet med armeens reservekjøttporsjon. Innholdet kan spises ublandet, koldt eller stekt. Som middagsmat bør det helst varmes. [15]

Omsetningen var på 204.000 kr, som tilsvarer 4.374.666 kroner pr. desember 2013 [7] [8]

1926:

Depotet overgikk i 1921 til helt selvstendig forretning som aktieselskap, idet aktiekapitalen blev tegnet av Forbundet og interesserte personer. Selskapet begynte med en kapital av kr. 10.000,00, men allerede høsten 1921 måtte kapitalen utvides og ny tegning blev foretatt, hvoretter kapitalen steg til kr. 19.300,00 Forretningen steg imidlertid enormt, omsetningen blev langt større enn vi hadde tenkt. Forretningen måtte utvides og dermed også kapitalen, og våren 1925 utsendte vi atter innbydelse til ny aktietegning. Depotets aktiekapital kom da op i kr. 45.500,00. Dette vil sannsynligvis være nok for en tid fremover- Høsten 1921 blev herr Knut Løvstad ansatt som disponent for depotet og han har siden ledet depotets arbeide. Han har den hele tid ledet forretningen til alles tilfretshet, hvad også omsetningen kan fortelle. Tilt tross for de pinaktige nedgangstider, har depotets omsettning til stadighet gåt fremover. Vi vil nevne at omsetningen i 1922 var ca. kr. 89.000,00 i 1923 kr. 131.000,00, i 1924, kr. 156.000,00 og i 1925 kr. 204.000,00 Depotet har hvert år gitt et tilfretstillende overskudd til forbundet, foruten at det i det siste år har gitt det lovfbefalte utbytte til aktionærene. Som før nevnt er det depotet som nu skulde bære forbundets økonomi. Til tross for at omsetningen er steget er vi ennu ikke kommet så langt at depotet klarer dette. Prisene på depotet er for guttenes skyld beregnet så lave at nettogevinsten på depotet ikke blir så svær. Men det er vårt håp at det engang skal lykkes oss år få omsetningen så stor at depotet bærer forbundets. økonomi. Ja, vi er sikre derpå når bare ledere., førere og speidere hver på sin kant arbeider for forretningen. Det er den smukkeste og vakreste form for selvhjulpenhet som er speiderarbeidet verdig. Ved å trygge denotet trygger vi vårt eget forbund, og vi slipper å gå på tiggergang ute blandt almenheten. [7]

Forbundsstyrets beslutning om å lage speiderskjorter av et tykkere stoff er gjennemført og skjortene er kommet i handelen. [7]

1927:

1928:

Forbundetss forretning, Speiderdepotet A/S kan glede sig ved en stadig øket kundekrets, både innenfor og utenfor speiderkretser. Den økonomiske fremgang er stort sett tilfredsstillende, men det er ennu ikke gått opp for alle speidere at ved å støtte depotet yder de sitt forbund den beste økonomiske hjelp, og bidrar til at forbundet igjen på sin side kan yde speiderne, troppene og kretsene større støtte ved stipendiater og på annen måte. [16]

1929:

Speiderdepotet A/S har overtatt salget av speiderartikler for Oslo krets (NSPF) og Akershus krets (NSPF). [17]

1930:

Fra Norsk Speidergutt-Forbunds årsoversikt 1930: Speiderdepotet kan fremdeles glede sig over fremgang. Året som gikk har vært et godt år, men det må bli ennu bedre. La oss alle huske, at jo bedre depotet blir, jo bedre kan vårt Forbunds arbeide bli utover landet; det er nemlig depotet som skal skaffe oss en god økonomi og som skal skaffe oss penger til vårt arbeide. La. oss derfor alle, unge og gamle, nye som eldre speidere, slutte op om vår egen forretning og kjøpe våre saker der. La oss huske at det er på den måte de norske speidere hjelper sitt Forbund til å bli helt økonomisk selvstendig. [18]

1931:

Fra Speideren: Speiderdepotet har nettop utsendt en ny innholdsrik spesial-prisliste over vintersportsartikler. En rekke artikler som f. eks. ski. bindinger, ryggsekker og vindjakker er nedsatt, tildels nokså meget. Imidlertid talar all sannsynlighet for at prisene fra våre leverandører efterhvert vil stige og vi vil derfor anbefale våre kunder å gjøre sine innkjøp hurtigst mulig. Av nye artikler som finnes i prislisten nevner vi livliner. Livlinekastingen er en ny, morsom og interessant sport som sikkert kommer til å bli dyrket med begeistring av enhver norsk speidergutt. Livlinen er laget av flettet bomullsline og er forsynt med saksekarabinkrok og avtagbar haglpose. Som julepresang må en livline være aldeles utmerket. Skriv straks efter prisliste nr. 21. Den utdeles gratis så langt oplaget rekker. [19]

1932:

1933:

Fra Grunnlag for Norsk Speidergutt-Forbund: Speiderdepotet A/S. For å sikre Forbundet økonomisk her Forbundet oprettet sin egen forretning, Speiderdepotet A/S., som her eneforhandlingen av allt reglementert speiderutstyr. For at en speider skal få kjøpt speiderdrakt og -merker må han kunne vise frem kvittert medlemskort eller legitimasjon fra troppsføreren. Skriftlige ordrer må attesteres av troppsføreren. Speiderdrekt skal ikke bæres før speiderløftet er avlagt, den brukes første gang ved løfteavleggelsen. Tegn, distinksjoner, liljer, dyktighetsmerker etc. kjøpes av troppen og er troppens eiendom. Speiderdepotet selger også, alle slags sportsutstyvr, beklædningsgjenstander, skotøi ete. Salget av disse saker skjer til alle som i en almindelig forretning. Støtt Speiderdepotet ved å kjøpe der, og anbefal det til andre, derved støttes Forbundet. [20]

1934:

Lokaler i Stortingsgaten 12, Oslo 2. etasje

1935:

1936:

Speiderdepotet A/S har utsalg på Landsleir Jeløy 1936 (Norsk Speidergutt-Forbund).

I Speideren nr. 3 1936 bli disponent Knut Løvstad intervjuet: Speiderdepotet skulle være speidernes selvfølgelige innkjøpssted.

At Forbundet står såpass godt som det gjør økonomisk, skyldes i første rekke Speiderdepotet. Det faller derfor naturlig at vi også veksler noen ord med disponent Løvstad, Depotet dyktige leder de siste 15 år. Merker dere noe til jubileet? spør vi. Foreløbig ikke, men det kommer nok. I forbindelse med landsleiren vil vi sikkert få en masse å gjøre. Det vilde vi naturligvis fått i alle tilfeller, men nu i jubileumsåret venter vi ekstra stor trafikk. Hvordan går det i de nye, flotte lokalene? Det går bra her i Oslo, omsetningen her er øket, men utover landet er det gått tilbake de to siste årene. Vilde det ikke lønt sig å ha butikklokale i første etasje? Omsetningen vilde nok ha øket, men om fortjenesten vilde blitt større, tviler jeg på. Utgiftene vilde stige så meget samtidig. Er kundene fornøid med forretningen? Det håper jeg da inderlig! For noen år siden hørte vi klager over at vi var for dyre. Det gjør vi ikke lenger nu. Tvertimot hender det at våre konkurrenter mener at vi selger for billig. Vi legger an på å vaere rimelige og samtidig ha kvalitetsvarer. Å føre gode kvaliteter tror jeg er den beste reklame i det lange løp. Nu har vi imidlertid også en del billigere saker. Enkelte forlanger det også, og vi må jo rette oss efter alle kundenes ønsker. Er De fornøid med forretningen - og kundene? spør vi, og snur spørsmålet på hodet. Om jeg er fornøid med forretningen? Naturligvis vilde jeg synes det var hyggelig om vi hadde dobbelt så stor omsetning. Slik vilde vel alle forretningsfolk tenke. Kundene er strålende. Jeg skulde ikke ha noe imot å få dobbelt så mange av dem også?! Depotet har hatt en rivende utvikling, ikke sant? Jo, det må man vel ha lov til å si. Da jeg tiltrådte og vi flyttet fra Grev Wedels plass til Tordenskjoldsgt. i 1921, gikk hele varebeholdningen i 2 kasser. Enda tidligere fantes jo hele Depotet i et lite skap på Eckhoffs hybel og i Gasmanns kommodeskuff. Jeg begynte som eneste mann i forretningen. Nu er det 7 stykker av oss, og vi har dobbelt så meget rum som i Rosenkrantzgaten. Har De noe ønske i forbindelse med jubileet? Ja, at alle de jubilerende måtte støtte Forbundets egen forretning slik at Forbundet kunde bli så godt økonomisk sikret at det kunde ta fatt på alle de planer som venter på løsning. Har De ellers noe på hjertet? Ja, jeg vilde gjerne ha bragt en misforståelse ut av verden. Det er mange speidere som mener at de i speidernes egen forretning burde nyte visse fordeler, i form av rabatt eller lignende. De får ingen ting igjen for å handle der, mener de. Det er galt. Gjennem Forbundet går Depotets fortjeneste tilbake til alle Forbundets speidere. Det vilde glede mig om speiderne fikk øinene op for det. Så håper vi misforståelsen er fjernet. Og videre håper vi at alle speidere kjøper det de trenger av speiderartikler i hvert fall, på Speiderdepotet. Kjøpte alle landets vel 15.000 speidere for 10 kr hver pr. år, vilde det bli 150.000 kr., bare det. Det var vel kanskje et litt drøit forlangende, men en mindre sum hjelper også. Alle monner drar! Altså: For fremtiden handler vi på «Depotet»! Vi kan få næsten like meget forskjellig der som i et moderne stormagasin. Joh. [6]

1937:

Speiderdepotet A/S gir ut Speiderdepotet A/Ss prisliste nr. 32, på 48 sider, som vedlegg til Speideren nr. 4 1937. [22]

I en oversikt over filialdepoter i Speiderdepotet A/Ss prisliste nr. 32.:

Filialdepoter. Ved. henvendelse til nedenstående adresser fåes våre varer til prislistens priser:
Ålesund: Ivar Søvik, Bergen: Speidernes Depot, Bergen, A/S, Bodø: Gustav F. Moe. Drammen: «Karmar», Fredrikstad: Ragnar Axel Brun, Haugesund: Otto Johannessen, Horten: M. Lillås, Kristiansand S: «Verktøi & Sport», Larvik: Einar Islann, Porsgrunn: Bjørn Jensen, Skien: Omar Salomonsen, Stavanger: Sigurd Hardeland, Trondheim: Finn Carlsen, Tønsberg: H. Johannessen, (Albert Holst).

1938:

1939:

1940:

1941:

Om Speiderdrakten: Forbundet har bedt oss innskjerpe at speiderdrakten, merker og distinksjoner ikke selges uten mot attestasjon av troppsføreren. Gjelder det bare drakten, er det nok_om betalt medlemskort underskrevet av troppsføreren vises fram eller sendes med. Medlemskortet må ikke utleveres før speiderløftet er avlagt. For at guttene skal kunne bære speiderdrakten ved opptagelsen, må troppsføreren derfor utstede en rekvisisjon som gir tillatelse til å. kjøpe drakten. Dette bør helst skje like før opptagelsen. Vi minner samtidig om at speiderdrakten er rasjonert. Hvor mange merker det går til de forskjellige plagg, står i vår annonse på siste side. Speiderdepotet. [23]

Fra artikkel i KFUK-Speiderbladet nr. 1 1945: Vi fikk - vi fikk! Midt i all gleden som kom i dagene 7. og 8. mai og utover, fikk vi speidere en stor ekstra glede - vi fikk igjen en hel del av de trykksakene NS hadde beslaglagt. Redningsmannen er blitt intervjuet og nå skal speiderne få høre eventyret om blåbøkene m. m. som ble reddet unna for oss. Vi kom til Frelsesarmeens Industrihjem og fant bestyrer Aarnes på hans kontor. Han tok godt imot oss og var visst ikke overrasket over å få besøk av speidere. Vi syntes at han ble strålende over å se oss, for han smilte så godt over hele fjeset. Vi følte at her behøvde vi ikke å være redde for å komme fram med ærendet vårt, han merket nok også at vi var et eneste stort spørsmålstegn. Vi er veldig spent på, herr Aarnes, hvorledes dette er gått til at De plutselig ringer til oss en dag og sier at vi skal få tilbake arkivet vårt pluss mye annet av papir. Vi hadde aldri trodd at vi skulde få se noe av dette nu mere. Han syntes at, dette var lite å snakke om, og ville helst si minst mulig. Jeg tok bare vare på det, jeg. Ja, men hvordan fikk De tak i alt dette? Elevator er et arbeidshjem for menn. Vi kjøper all slags papir-avfall og sorterer det for videre levering til fabrikkene som maler det opp. En dag fikk jeg beskjed pr. telefon om å hente en del papiravfall fra Holbergs plass 1. Som vanlig sendte jeg da bil og folk dit bort for å hente det. Der borte lå det strødd utover gulvene hulter til hulter. Det ble pakket i sekker og kjørt hit bort til oss. Hvordan oppdaget De da at det var noe av verdi? Merkelig nok begynte jeg â lure litt på adressen: Holbergs pl. 1. Jeg gikk bort og kikket nærmere på sekkene. Jeg ga da ordre om at de ikke måtte røres. Samme dag lastet jeg dem inn i et skur og kamuflerte de godt. Så tok jeg fatt, og gjennomgikk sekk for sekk. Flere uker tok det å komme igjennom det hele, jeg tok litt tid til det hver dag. Da låste jeg meg inn og var helt alene om dette arbeidet. Av plasshensyn måtte jeg sortere ut alt det som etter mitt skjønn måtte være uten verdi. Så. pakket jeg sakene ned i kasser og med tanke på eventuell evakuering, brukte jeg små kasser, ca. 20 til sammen. Var De redd for kontroll, siden De tenkte på å sende det fra Dem? Ja. jeg var veldig redd for det. Tre ganger flyttet jeg kassene, og på disse forskjellige stedene sto de godt kamuflert. Det var jo en hel del â flytte på - ca. 800 kilo. Vi fant - vi fant! Så kom en dag en annen stor glede. Der ble meldt oss at 5 tonn speiderdrakter og effekter var reddet unna. Nå har speidere fra 4 forbund hatt et stort strev med å sortere alle draktene, og nå er det meste sendt til de respektive tropper. Mannen som gjorde speidersaken den store tjeneste å redde alle draktene våre ble også intervjuet - og her er altså nok et eventyr. Driftsbestyrer Grønsleth sto smilende i døren og tok imot oss da vi kom opp til hans hjem på Grorud. Det vistes tydelig at han gledet seg over å se speiderdraktene i bruk igjen, og vi kjente, da han trykket oss i hånden, at han ser stort på saken vår og er gla i den. Men så er han også far til tre kjekke speidergutter. Det syntes vi var strålende! - Den kameratslige gode måten han tok imot oss på, gjorde at vi gikk like på saken med en gang. Vi er helt sprekkeferdig av nysgjerrighet etter å få vite på hvilken måte De fikk lure vekk draktene våre! Det var en ganske enkel sak, og ingenting å bråke om. En dag fikk jeg pr. telefon spørsmål fra NS om hvordan jeg syntes det var best å få utnyttet alt dette som var samlet inn fra speiderne. Jeg sa at det beste var å få klippet det opp til filler snarest mulig for å få laget nye stoffer av det. For 15 øre pr. kg fikk vi så kjøpt det hele. Hadde De allerede da tenkt ut hva De skulle gjøre med dette? Nei, jeg tenkte bare i samme øyeblikk at jeg måtte redde det ut av klørne på dem som da hadde det, og kom så med forslaget mitt. Jeg er jo godt inne i fillebransjen, så de godtok med én gang mitt råd. Etterpå frydet jeg meg sammen med guttene mine, og vi slo fast, at på dette skulle de nok bli godt lurt. Så fikk jeg kjørt alt sammen hit ut til Grorud til fillelagrene våre. Det ble kastet i en stor haug, og over der kastet vi en hel del av våre filler så at speiderdraktene lå helt skjult. Der lot jeg det bare ligge. En av mestrene på fabrikken var NS, og den første tiden snakket han gang på gang om at nå måtte snart disse speidersakene klippes opp. Men jeg slo det vekk og sa, at det var stor risiko, arbeiderne på fabrikken kunne jo stikke til seg disse gode plaggene. Det var han enig i, og slo seg tilro. Vi har hatt nok filler til å arbeide med hele tiden. Stadig har jeg gitt ordre om at fillene skulle kastes i haugen over speiderdraktene, derfor har de aldri kommet så dypt i fillehaugen at noen har oppdaget hva som lå under. På denne måten har jeg gjemt sakene deres i disse årene. [24] [1] [[2]]

Info.png

Følg sporene videre! Fra dette fortsetter utsalgets historie videre til Speider-Sport A/L.

Lokaler/adresser

Tordenskjoldsgate 8, Oslo, 3. etasje 1921 - 1924 [3]

Rosenkrantzgate 15, Oslo, 2. etasje 1924 - 1934 [3]

Stortingsgaten 12, Oslo 2. etasje 1934 - 1941

Se egne artikkelsider for utsalgsstedene.

Enerett til produksjon og levering

I Speiderdepotet A/S's korrespondanse med troppene i Arendal i 1923 finner vi spor av strid om enerett for produksjon og salg av speiderguttenes uniform. Et tiår tidligere observeres svært mange ulike varianter av speiderdrakt, men forbundet ville standardisere. Og da var det nok naturlig å holde på eneretten. Løvstad skriver 30/5/1923 at "den nye speiderlue" er mønsterbeskyttet. Han skriver at "den kan ikke sælges av andre end os." Løvstad forteller videre at en fabrikk i Kristiania har forsøkt å lage speiderluen og den er spredt "nærmest som prøver". Forbundet tok kontakt med fabrikken om dette, og de lovet å trekke luen tilbake. Det er nok en del av denne produksjonen som er solgt i Arendal. Løvstads antyder også at speidere i Arendal kan ha fått kjøpe drakter som ikke er levert gjennom Forbundet. Troppsledelsen blir bedt om å innskjerpe at Forbundets merker ikke kan settes på drakter som ikke er levert av Speiderdepotet A/S. [25]

Mønsterbeskyttet

Om mønsterbeskyttelse: Design- eller mønsterbeskyttelse innebærer at man har enerett til å utnytte en bestemt design kommersielt, det vil si formen eller utseende til den varen man vil selge, i et begrenset tidsrom. En mønsterbeskyttelse kan derimot ikke omfatte en bakenforliggende teknisk idé eller funksjon. I slike tilfeller bør man søke patent. Det er Patentstyret som behandler søknader om design- eller mønsterbeskyttelse i Norge. [3]

Registrert varemerke

Fra 1921 hadde Speiderdepotet A/S et innregistrert varemerke / logo.

Om registrert varemerke: En varemerkeregistrering gir deg enerett til å bruke varemerket som kjennetegn for dine varer og/eller tjenester. Et varemerke representerer din identitet i markedet. Et varemerke kan knyttes til kvalitet og omdømme, og er viktig i markedsføringen av dine produkter og tjenester. [4]

Økonomi

Årstall Omsetning i kroner Bidrag til NSF Referanser
1922 89000 [7]
1923 131000 [7]
1924 156000 [7]
1925 204000 [7]
1926 10500 [26]
1927 425 [27]
1928 8000 [28]
1935 7100 [29]
1936 6600 [30]
1937 6600 [31]

Speiderskjortens pris

 • I 1937 kostet en speiderskjorte 6,30 kroner i alminnelig stoff / 6,80 kroner i tykkere stoff, dette tilsvarer i 2013 en pris på 197,94 kroner / 213,65 kroner. [8]

Forlagsvirksomhet

Det ble opprettet et eget forlag, Norsk Speidergut-Forbunds Forlag, som ga ut speiderlitteratur og guttebøker.

Andre minner om speiderdepotet

Kretsdepoter

I en oversikt over filialdepoter i Speiderdepotet A/Ss prisliste nr. 32.:

Filialdepoter. Ved. henvendelse til nedenstående adresser fåes våre varer til prislistens priser: Ålesund: Ivar Søvik, Bergen: Speidernes Depot, Bergen, A/S, Bodø: Gustav F. Moe. Drammen: «Karmar», Fredrikstad: Ragnar Axel Brun, Haugesund: Otto Johannessen, Horten: M. Lillås, Kristiansand S: «Verktøi & Sport», Larvik: Einar Islann, Porsgrunn: Bjørn Jensen, Skien: Omar Salomonsen, Stavanger: Sigurd Hardeland, Trondheim: Finn Carlsen, Tønsberg: H. Johannessen, (Albert Holst).

Salg av speiderartikler i Arendal

I et brev fra Speiderdepotet v. Løvstad 30/5/1923 [32] fortelles det at "fru Leewy", dvs. Gunborg Leewy, kretssjef Johannes Leewys kone, "velvilligst har paatat sig at føre et litet lager av vore artikler i Arendal, og at guttene derfor ogsaa ved henvendelse til hende vil kunne faa kjøpt de reglementerte ting."

I et brev fra firma Paulus Møller 4/9/1945 tilbys det avtale om kommisjonssalg på vegne av Speiderdepotet A/S.

I senere år hadde speiderlederen Harry Sannæs speiderutsalg i sin forretning Sannæs lær & sport.

Speiderutsalg Sørlandet krets

1923: "Et forslag om oprettelse av kretsdepot blev besluttet henlagt til mere gunstige tider". [33] I referat fra stiftelsesmøtet for Sørlandet krets 17. mars 1923 noteres: "Forslag fra Nielsen 2den Kristiansand om oprettelse av kredsdepot, vakte adskillig diskussion, som endte med at man enstemmig besluttet at henlægge depotsaken." [34]

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Om den andre verdenskrig

Tyskerhjelm1.png Speiding under den andre verdenskrig

Om Norsk Speidergutt-Forbund

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Referanser

 1. Speideren, nr. 7 1921, Norsk Speidergutt-Forbund.
 2. 2,0 2,1 Speideren, nr. 8 1921, Norsk Speidergutt-Forbund.
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 Norske speidere, 1936, Norsk Speidergutt-Forbund.
 4. Speideren, nr. 9 1921, Norsk Speidergutt-Forbund.
 5. Femti år for norske gutter s. 67 1961
 6. 6,0 6,1 Speideren, nr. 3 1936, Norsk Speidergutt-Forbund.
 7. 7,00 7,01 7,02 7,03 7,04 7,05 7,06 7,07 7,08 7,09 7,10 7,11 7,12 7,13 7,14 Norsk Speidergutt-Forbunds 5-årsoversikt 1926, gjengitt i Lederen, nr. 2 1926, Norsk Speidergutt-Forbund.
 8. 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 Statistisk sentralbyrå (SSB).
 9. 9,0 9,1 Speideren, nr. 1 1922, Norsk Speidergutt-Forbund.
 10. Femti år for norske gutter s. 67 1961
 11. 11,0 11,1 Speideren, nr. 3 1923, Norsk Speidergutt-Forbund.
 12. Speiderguttboken, 1924
 13. Speideren, nr. 1 1925, Norsk Speidergutt-Forbund.
 14. 14,0 14,1 Speideren, nr. 5 1925, Norsk Speidergutt-Forbund.
 15. Speideren, nr. 6 1925, Norsk Speidergutt-Forbund.
 16. NSGFs årsoversikt for 1928, gjengitt i Lederen nr. 2 1929
 17. Speiderpiken nr. 1 1929
 18. Speideren, nr. 5 1931, Norsk Speidergutt-Forbund.
 19. Speideren, nr. 9 1931, Norsk Speidergutt-Forbund.
 20. Grunnlag for Norsk Speidergutt-Forbund, 1933
 21. Grunnlag for Norsk Speidergutt-Forbund, 1933
 22. 22,0 22,1 Speideren, nr. 4 1937, Norsk Speidergutt-Forbund.
 23. 23,0 23,1 Speideren, nr. 7 1941, Norsk Speidergutt-Forbund.
 24. KFUK-Speiderbladet nr. 1 1945
 25. Brev 30/5/1923 fra Knut Løvstad/Speiderdepotet til Finn Junker Andersen/Arendal
 26. Lederen nr. 2 1927
 27. Lederen nr. 2 1928
 28. Lederen nr. 2 1929
 29. Lederen nr. 3 1936
 30. Lederen nr. 3/4 1937
 31. Lederen nr. 2 1938
 32. 2. Arendals arkiv
 33. Speideren, nr. 6 1923, Norsk Speidergutt-Forbund.
 34. "Historien om Sørlandets krets" Staalesen 1979 s6.