Norges KFUM-speideres historie

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Norges KFUM-speidere.png Norges KFUM-Speidere

Bakgrunnen til KFUM og speiderarbeidet

Se også artiklene om Tidlige speiderpiker og Tidlige speidergutter som tar for seg spor fra 1909/1910 frem til 1920.
Se også artikkelsiden Kilder til historien om etableringen av Norges KFUM-speidere omkring 1945.

Like etter at Baden-Powell hadde sin første speiderleir på Brownsea Island i 1907, kom speiderideen også til Norge. Det var guttene som begynte, men etter hvert kom det voksne ledere med, og i 1910 ble Norske Gutters Speiderkorps dannet som en underavdeling av det som senere ble Norges Idrettsforbund. Disse første speiderne hadde et svært militært preg, og kristendom var ikke med i programmet. Derfor ble det i 1911 stiftet et Norsk Speidergutt-Forbund, (NSF), som ville drive mer etter Baden-Powells ide, der det religiøse hørte med. De to første lederne, Christian Dons og Hans Møller Gasmann, var aktive KFUM-ere, så de søkte Norges KFUK-KFUM om å oppta speiding som arbeidsgren. Men Norges KFUK-KFUM sa nei.

Derfor måtte Norsk Speidergutt-Forbund bygges opp som en selvstendig organisasjon, der Christian Dons var speidersjef fra 1911-20 og Hans Møller Gasmann fra 1920 - 45. Etter noen år ble Norske Gutters Speiderkorps nedlagt, og Norsk Speidergutt-Forbund ble eneste guttespeiderorganisasjon i landet. Selv om Norges KFUK-KFUM hadde sagt nei til guttespeiding, var det en rekke guttespeidertropper tilknyttet de lokale Hovedforeninger i Norges KFUK-KFUM rundt omkring i landet. Tanken om et eget KFUM-Speiderforbund ble luftet noen ganger, men Norsk Speidergutt-Forbunds ledelse var svært skeptiske til dette. I stedet startet så Norges KFUK-KFUM et speiderlignende arbeid i 1932, under navnet Triangelguttene.

Hans Møller Gasmann, pastor, KFUMèr og speidersjef

Glimt fra historien, tiår for tiår

1910-årene

1910

-...sterkt kristelig tilsnit .. faldt i Nordsjøen under transporten hit..
Kjeld Stub, sekretær i Kristiania ynglingeforening, siteres i desember 1910[1] om situasjonen for norsk ungdom. Han refererer bl.a. til sine erfaringer fra England og tanker han gjør om speiderarbeidets forhold til den kristne tro:

"I England, f. eks., hvor jeg opholdt mig i tre maaneder ifjorhøst, der har alle skoler fri hver eneste lørdag: det blir sportsdagen, og saa bruker man søndagen til at tænke paa litt alvorligere ting. Man er gjennemgaaende ræd for det religiøse tilsnit ved tingene herhjemme. Skal noget nyt søkes forplantet fra fremmed til norsk jordbund, saa avhendes den gjerne det kristelige som er forbundet ved den. Som f. eks. Scouting Boys (speidergut)-bevægelsen; den har faat vind i seilene her i landet og blir vist optat som et led i idrætsungdommens opdragelse. I sit hjemland har den et sterkt kristelig tilsnit, - det er visst faldt i Nordsjøen under transporten hit op."

1911

Underavdeling i NKUF?

Avismelding om tilnærming mellom Norges kristelige ungdomsforbund og Norsk Speidergutt-Forbund.
(Kilde: Bratsberg-Demokraten 17/6 1911)

Christian Dons og Hans Møller Gasmann hadde i utgangspunktet en personlig tilknytning til Norges kristelige ungdomsforbund, NKUF. Forholdet mellom NKUF, Norsk Speidergutt-Forbund og senere Norges KFUM-speidere er en relasjon som er viktig og interessant å følge gjennom hele den perioden der det har vært norsk speideraktivitet.

I en melding i Bratsberg-Demokraten 17/6 1911 heter det:

Gode kristne og sande patrioter.
»Norsk speidergutforbund« har meddelt »Norges kristelige ungdomsforbund* at det er villig til at la sig opta som et led i dette. Forbundsstyret har med glæde mottat denne meddelelse og foreslaat, at speidertropperne slutter sig til kristelige ungdomsforeninger som specielle underavdelinger. Saken vil bli nærmere behandlet paa generalforsamlingen."

Om denne meldingen er presis, så viser den at ledelsen i både NKUF og NSF så positivt på at Norsk speiderguttforbund ble en avdeling i NKUF. Men NKUFs ledelse forutsatte en videre behandling på generalforsamlingen. Og der ble resultatet kanskje ikke slik man opprinnelig så for seg?

1920-årene

1921

I referatet fra Norges Kristelige Ungdomsforbunds Raadsmøte på Hamar i april 1920 finner vi at Johannes Smidt "indledet en samtale om vore K.F.U.M.-speidere". Man vedtok enstemmig følgende[2]:

"Idet forbundsraadet indser at speiderarbeidet blandt gutter er en betydningsfuld faktor i vort kristelige ungdomsarbeide, henstilles det til forbundsstyret at ha sin opmerksomhet henvendt paa at speiderarbeidet i vore foreninger ledes og fremmes efter vort forbunds aand og maal og i nær tilknytning til de enkelte foreninger. Der bør nedsættes en kyndig komite til at arbeide med saken og komme med mulige forslag til landsmøtet."

1922

I forhåndsomtale av landsmøtet for Norges kristelige ungdomsforbund i Trondheim 6. - 9. juli, heter det at

"De til K.F.U.M. hørende speidertropper vil søges knyttet nærmere til foreningen."[3]

1930-årene

1930:

1931:

1932:

Starten av Norges KFUM-speidere. Selv om Norges KFUK-KFUM hadde sagt nei til guttespeiding, var det en rekke guttespeidertropper tilknyttet de lokale Hovedforeninger i Norges KFUK-KFUM rundt omkring i landet.

Norges Kristelige Ungdomsforbund (NKUF) feiret sitt femtiårsjubileum i 1930. Generalsekretær Piene utarbeidet en jubileumsbok som viser at man hadde relativt god oversikt over speiderarbeid knyttet til forbundet. Pr 1. januar 1930 hadde forbundet - i følge Pienes rapport - 1 speidergutt-tropp og 43 KFUK-speidertropper - som ikke var meldt inn andre steder. Av de rapportene man hadde fått regnet man med 1922 speidergutter og 6911 speiderpiker. Men det tas forbehold om ufullstendige opplysninger.

Men man regnet samtidig med at 59 speidertropper for gutter var knyttet til NKUF. Dette gjaldt en eller flere tropper på følgende steder: Ytre Arna, Bergen, Skjold, Nedre Eiker, Kongsberg, Haug, Gjeithus, Drammen, Holla, Mandal, Horten, Skottfoss, Skien, Larvik, Porsgrund, Sandefjord, Tønsberg, Moss, N. Osen, Trysil, Elverum, Fredheim, Fredriksstad, Sarpsborg, Nøtterøy. [4]

Tanken om et eget KFUM-Speiderforbund ble luftet noen ganger, men Norsk Speidergutt-Forbunds ledelse var svært skeptiske til dette. I stedet startet så Norges KFUK-KFUM et speiderlignende arbeid i 1932, under navnet Triangelguttene.

1933:

1934:

1935:

Forbundsstyret i Norges Kristelige Ungdomsforbund henvendte seg til Norsk Speidergutt-Forbund og ønsket å samle alle sine tropper og danne et korps innen forbundet likt det Metodistkirken hadde fått. Dette ble avslått av Norsk Speidergutt-Forbund og da gikk Norges Kristelige Ungdomsforbund inn for å styrke Triangelarbeidet. [5]

1936:

1937:

1938:

1939:

1940-årene

1940:

Norge blir dratt inn i den andre verdenskrig idet angrepet og okkupert av styrker i det tredje tyske riket 9. april.

1941:

12. september blir speiderarbeidet i Norge forbudt og Triangelguttarbeidet fikk en oppblomstring.

1942:

1943:

1944:

1945:

Norge blir igjen fritt land 8. mai og den andre verdenskrig ender høsten 1945.

Eget forbund etter krigen. I 1941 ble speiderarbeidet i Norge forbudt av tyskerne, men det fortsatte dels "under jorda", og det ble også drevet norsk speiding i utlandet (blant norske flyktninger og soldater i England, USA, Canada, Sverige). Under krigen kom en mengde tidligere speidere med i Triangelguttarbeidet, og da krigen sluttet, ville de bli speidere. Norges KFUM-speidere ble da stiftet, 28. juni 1945.

Finn Hov, landssekretær og landssjef

Landsførersamling på Nærsnes i Oslofjorden som Bededagshelgen samlet 115 førere fra 100 tropper i det nye forbundet. [5]

Se Kretsvis oversyn over registrerte KFUM-speidertropper i 1945.

1946:

1947:

Korps i Norsk Speidergutt-forbund. Norsk Speidergutt-Forbund og Norges KFUK-KFUM hadde harde forhandlinger om det nye speiderarbeidet, da Norsk Speidergutt-Forbund nektet å godta et selvstendig forbund i tillegg. Resultatet ble at KFUM-Speiderne i juni 1947 ble et korps tilsluttet Norsk Speidergutt-Forbund. De fikk da eget (blått) skjerf, egne tilleggskrav til gradene (Bibel- og KFUM-kjennskap), noen egne dyktighetsmerker og eget symbol i tillegg til Norsk Speidergutt-Forbund's på drakten.

Ledende menn i Norges KFUM-speidere var malermester E. M. Jensen - vanligvis bare kalt "E.M." Han var av de første speidere i Norge, og kretssjef i Oslo krets av Norsk Speidergutt-Forbund før krigen, under krigen landssjef for Triangelguttene. Etter krigen fikk Norges KFUM-speidere i likhet med Norges KFUK-speidere sin sekretær fra Norges KFUK-KFUM som den første landssjefen, det var Finn Hov.

Ulvungene kom med i Norges KFUM-Speidere i 1946, og roverarbeidet ble startet i 1950. Også i Norsk Speidergutt-Forbund hadde speiderne vært først ute, mens ulvunger og rovere kom i 1927.

Se egen artikkel: Kilder til historien om etableringen av Norges KFUM-speidere omkring 1945

1948:

1949:

1950-årene

1950:

1951:

Den første korpsleir blir arrangert på Sjøstrand.

1952:

1953:

1954:

1955:

Den andre korpsleir blir arrangert i Ringsaker.

1956:

1957:

1958:

Den tredje korpsleir blir arrangert på Fiskum.

1959:

1960-årene

1960:

1961:

1962:

Den fjerde korpsleir blir arrangert ved Femunden.

1963:

1964:

1965:

1966:

Den femte korpsleir blir arrangert i Seljord.

1967:

1968:

Speiderguttboka, 1968 beskriver korpsene i Norsk Speidergutt-Forbund slik:

Speiderguttboka 1968.jpg

I tidens løp har mange andre organisasjoner fått øynene opp for speiderarbeidets betydning og tatt det opp som en arbeidsgren ved siden av sin annen virksomhet. I noen tilfelle har de en spesiell organisasjonsforrm («korps») innenfor Forbundet for å kunne vareta sine særinteresser. Men troppene står på vanlig måte tilsluttet avdelinger og kretser. Det første korpset ble godkjent i 1922 - Metodistkirkens speiderkorps. I 1947 ble Norges KFUM-speidere og Frelsesarmeens speiderkorps opptatt. Senere har Baptistenes Speiderkorps kommet til i 1962 og Norges Blå Kors Speidere i 1963. Ved siden av de vanlige distinksjonene bærer disse speiderne korpsmerket sitt på speiderskjorta. [6]

1969:

1970-årene

1970:

Den sjette korpsleir blir arrangert i Voss.

1971:

1972:

1973:

1975:

Den sjuende korpsleir blir arrangert i Lindesnes.

1976:

I FNs kvinneår hadde Norges KFUM-speidere fire kvinnelige gruppeledere. [7]

1976:

1977:

1978:

Den første landsleir blir arrangert i Verdal.

Norges KFUM-speidere blir et eget selvstendig forbund, da Norsk Speidergutt-Forbund og Norsk Speiderpikeforbund slo seg sammen og dannet Norges speiderforbund.

1979:

1980-årene

1980:

1981:

1982:

Den 2. landsleir blir arrangert på Starum.

1983:

1984:

1985:

1986:

Den 3. landsleir blir arrangert i Vinje, Telemark.

1987:

1988:

1989:

1990-årene

1990:

Den 4. landsleir blir arrangert i Mandal.

1991:

1992:

1993:

"Jan-Erik Aasheim er ny speidersjef"

KFUM-speiderne valgte Jan-Erik Aasheim fra Gjøvik til ny Landssjefer i landssjef for KFUM-speiderne under landstinget i Lørenskog i helgen. Aasheim overtar etter Johannes Løvås fra Stavanger. De 90 delegatene på landstinget ønsker å styrke organisasjonens profil som en kristen bevegelse med engasjement for barn og unge. Profilen skal styrkes gjennom å styrke ledertreningen spesielt på regionalt nivå. KFUM-speiderne vil også arbeide for å styrke samarbeidet med de to andre speiderorganisasjonene. (NTB).

1994:

Den 5. landsleir blir arrangert i Solør, med Norges KFUK-speidere.

1995:

1996:

1997:

1998:

Den 6. landsleir blir arrangert på Jæren, med Norges KFUK-speidere.

1999:

2000-årene

2000:

2001:

2002:

Den 7. landsleir blir arrangert i Valebø, med Norges KFUK-speidere.

Den 20. verdensjamboreen ble arrangert i Thailand, med 140 norske deltagere, blant annet fra Norges KFUM-speidere. Jamboreen varte fra desember til januar 2003.

2003:

Norges KFUK-KFUM-speidere ble stiftet 11. oktober 2003. Da slo Norges KFUK-speidere og Norges KFUM-speidere seg sammen til ett forbund.

Utklipp og minner

Om Norges KFUM-speidere

Norges KFUM-speidere.png Norges KFUM-Speidere

Om den andre verdenskrig

Om pandemier

Koronadugnad (1)-NSF-Flokk-fra 2020 1.jpg Pandemier

Eksterne lenker

Referanser

  1. Vestoplændingen 20/12/1910
  2. Morgenbladet 16/4/1921
  3. Fædrelandsvennen 9/5/1922
  4. NKUF 50-årsberetning 1930 v generalsekretær Piene
  5. 5,0 5,1 Speiderliv utgitt i 1947 av Norges KFUM-speidere
  6. Speiderguttboka, 1968, Norsk Speidergutt-Forbund.
  7. I en artikkel i Lederen nr. 6, 1975 om NSFs 25 kvinnelige ledere
Vet du mer om "Norges KFUM-speideres historie"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!